torsdag 13. januar 2011

Leserinnlegg: - Debatt om føde og lokalsykehus-reprise


LESERINNLEGG I VESTERÅLEN ONLINE, AV DAGNY PETTERSEN

Publisert 13.01.2011


Det har vært en del medieoppmerksomhet rundt et brev som Statens Helsetilsyn sendte til Helse- og omsorgsdepartementet. Brevet varsler at Helsetilsynet nå gjennomgår fødselsskader og død under fødsel i perioden 2006-2008.

Helsetilsynets brev er i media omtalt som en rapport og tatt til inntekt for at det er farlig å føde ved de små fødeavdelingene rundt om i Norge, selv om Helsetilsynet faktisk ikke ser ut til å ha koblet fødselsskader og - død opp mot sykehusenes (fødeavdelingenes) størrelse. Helsetilsynet bruker i brevet uttrykk som "kan" og "har inntrykk av" i tillegg til at de ikke vil trekke "bastante konklusjoner av materialet".

Når 96 % av disse tragediene var kjente risikofødsler som tvillingfødsler og tidligere keisersnitt etc., så har disse fødslene skjedd på kvinneklinikk og ikke på lokalsykehusenes fødeavdeling eller fødestue, ut fra seleksjonsreglene, så fremt de fødende rakk det.

Samtidig hevdet Helsedirektør Lars E. Hansen i Helsetilsynet at det er de små fødeavdelingene som er sårbare, uten å kunne dokumentere det i det hele tatt.

NEDLEGGING AV FØDEAVDELINGER VED SMÅ LOKALSYKEHUS
Skal det ende med enda større sykehus kun i Tromsø og Bodø med full pakke, og ellers i Nord-Norge kun distriktsmedisinske/lokalmedisinske senter med noen ganske få senger (om noen)? Ingen akuttberedsskap, ingen fødeavdelinger, men kun fødestue. Uten anestesi, laboratorium, kirurger eller gynekologer i fødselshjelp. Og med høyere terskler for å komme til sykehus i Tromsø/Bodø pga kapasitetsproblemer der?

Vi har jo tidligere erfart at verken kvinneklinikken i Tromsø eller Bodø hadde kapasitet til å ta i mot en fødende tvillingmor fra Narvik før påske. Hun ble sendt til St. Olavs i Trondheim.

Vi vet også litt om presset på de store kvinneklinikkene der barselkvinner blir sendt ut et par døgn etter fødsel før amming har kommet i gang. På en del av disse klinikkene blir for få jordmødre presset til å springe mellom flere fødende samtidig.

God omsorg uten stress i fødsel og barsel er også kvalitet.

SYKEHUSINFEKSJONER OG SÅRBARHET
Og hva med smittevern mot farlige bakterier (sykehusinfeksjoner) på store fødeklinikker og sykehus? Hva om et større sykehus/kvinneklinikk får et utbrudd av alvorlig sykehusinfeksjon, hvor skal da pasientene/fødende sendes når akuttberedskap og fødeavdelinger er nedlagt på lokalsykehusene. Bjørg Marit Andersen, Dr. med. professor i hygiene og smittevern skriver i et innlegg i Dagsavisen 28. desember om nettopp dette. Hun sier at lokalsykehus er viktige for smittevernet og advarer mot nedlegging av lokalsykehus. Hun mener at helsevesenet trenger både høyspesialiserte sykehusaktiviteter og lokalsykehusenes bredde- og diagnostiske kompetanse for de vanlige sykdommene innen både kirurgi og medisin.

Smittevern bør vel også betraktes som kvalitet.

FØDSELSOMSORG- JORDMORSATSING
Den norske jordmorforening (DNJ) etterlyser ei oppfølging av et enstemmig vedtak i Stortinget i mai 2009 om at jordmortjenesten skal styrkes når det gjelder både kvalitet og kvantitet både i helseforetakene og i kommunene. Leder i DNJ, Marit Heiberg, sier til Klassekampen 28. des. at mht bemanninga av jordmødre, er det ikke alltid at det er de største fødeavdelingene som står for den beste kvaliteten av fødetilbudet. Hun sier at de hører om at kvinner blir sendt hjem fra store fødeavdelinger, for eksempel Ullevål både, en og to ganger fordi fødselen ikke er kommet ”langt nok”. Hun sier at de tilsatte ved de største fødeavdelingene har et arbeidspress som gir grunn til uro. Hun mener at Helseforetakene har spart på jordmortjenester og minner om Helsetilsynets systemrevisjon ved Stavanger universitetssykehus (SUS) i 2010. SUS hadde trukket tilbake 13 midlertidige jordmorstillinger, og Helsetilsynet konkluderte med at både lege- og jordmorbemanningen var på grensa av det ansvarlige. Nå leser vi også om alvorlige kapasitetsproblemer for fødende ved Ullevål kvinneklinikk /fødeavdeling.

DNJ etterlyser større stillingshjemler for jordmødre og ikke minst etterlyses større satsing på å øke utdanningskapasiteten på jordmødre. Ved nedlegging av fødeavdelinger, vil mange fødekvinner få lengre reisevei. Da har de rett til følgetjeneste av jordmor. Helse- og omsorgskomiteen pekte i 2009 på at 40 % av kommunene med mer enn en times reisevei til fødeinstitusjon manglet følgetjeneste, og bare 38 % hadde døgnkontinuerlig følgetjeneste med jordmor.

I Norge fødes det mange barn sammenlignet med andre land i Europa, men man kan spørre seg om nasjonen Norge setter nok pris på det ved den usikkerhet man nå har skapt om lokalsykehus og fødeavdelinger.


HVA ER AGENDAEN?
De overopphøyete helsebyråkratene dominerer i samla flokk og de er relativt eldre menn, og hvor henter de ideene fra? OECD, EU, USA, formål privatisering, privat forsikringshelse?

Det er bedriftsøkonomi som råder i helseforetaksmodellen og man kan spørre seg hva hensikten var. Tormod Hermansen som var med på å legge til rette for denne modellen, uttalte i fjor at man ikke bør bruke bedriftsøkonomiregnskap i det offentlige helsevesenet. Han angret visst …

Jeg skulle ønske at Stortingskvinnene fra alle parti nå slår et skikkelig slag for fødselsomsorgen og lytter til fagfolk som kan ha en annen, men vel så god kompetanse med en annen vinkling enn helsebyråkratene (de som oppfatter seg som eliten over all elite).

Vi trenger lokalsykehus med kirurgisk akuttberedskap, (viser til Mads Gilberts gode kronikk før jul), og fødeavdelinger med tilstrekkelig bemanning av jordmødre, barnepleiere og gynekologer i fødsels- og kvinnesykdommer. Vi krever både kvalitet, nærhet, trygghet og omsorg før, under og etter fødsel. Og vi trenger også kvinneklinikkene med spesialiserte fagfolk og kapasitet for risikofødsler.

Ja takk, begge deler, intet mindre. Ambulerende og hospiterende fagfolk begge veier, for læring av hverandre, bør kunne realiseres. Jeg lurer på om Pål Øian, professor ved kvinneklinikken i UNN Tromsø noen gang har vært ved fødeavdelinga i Narvik og veiledet i diverse rutiner etc.? Hvorfor er ikke seksjonen ved føden i Narvik inkludert i forumet ved kvinneklinikken? Hvordan kan professor Pål Øian få tillit når han hevder at transportfødsler er trygt nok ved nedlegging av lokale fødeavdelinger? (NRK i dag)

• Les innlegget på VOL.NO (Vesterålen Online) ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar