fredag 14. januar 2011

LOKALSYKEHUSENE EN VIKTIG TRYGGHET FOR FOLKET I DISTRIKTET Fremtidens helsetjeneste - høringssvar fra Vestvågøy kommune


Lokalsykehusene en viktig trygghet for folket i distriktet

I høringsdokumentet om Ny helse og omsorgslov er det et eget kapittel om samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten (kap12). Her påpekes det at pasienten skal få sin tjeneste nærmest mulig hjem. I så måte får kommunehelsetjenesten og lokalsykehuset en viktig fremtidig rolle.

Regjeringen sier at ingen lokalsykehus skal legges ned, samtidig som de regionale helseforetakene tømmer mange lokalsykehus for innhold. Mange trakk et lettelsens sukk da den rødgrønne regjeringen fulgte opp Soria Moria I med å ta inn følgende formulering i Soria Moria -erklæring II om at lokalsykehusene ikke skulle legges ned:

Regjeringen vil opprettholde et desentralisert sykehustilbud, som blant annet sikrer nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Ingen lokalsykehus skal legges ned. Regjeringen vil videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus, som fremmer styrket kvalitet i pasientbehandlingen.

På bakgrunn av at garantien mot nedlegging ble gjentatt i regjeringserklæringen fremstår det som uforståelig at lokalsykehusenes rolle i den nye helsereformen, Samhandlingsreformen nærmest er fraværende i Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009).

Lokalsykehusene og primærhelsetjenesten er gjensidig avhengig av hverandre. Legges lokalsykehusene ned, får primærhelsetjenesten i distriktene problemer. Det er allerede vanskelig å rekruttere primærleger til utkantstrøk. Denne situasjonen vil ytterligere kunne forverres om et større faglig fellesskap svekkes. Tryggheten ved å ha et sykehus i nærheten må ikke undervurderes. I tillegg vil større avstand til sykehuset gi et atskillig større vaktpress i distriktene som igjen vil bety en svekket beredskap. Flere pasienter må ledsages av lege til sykehus, og det vil kunne føre til at lokalsamfunnet blir tomt for leger dersom man ikke har en bakvaktordning. Lokalsykehuset er ryggraden til fastlegenes virke.

I befolkningens bevissthet har det vært en forholdsvis entydig oppfatning av hva som minimum må finnes i et lokalsykehus:
- Kirurgisk avdeling med akuttberedskap
- Indremedisinsk avdeling med akuttberedskap
- Tilbud innen psykiatri
- Nødvendige støttefunksjoner innen anestesi, røntgen- og laboratorietjenester.
- Fødetilbud

Legeforeningen krever at det må komme nasjonale minstekrav som skal stilles til lokalsykehus. De mener også at noen sykehus må legges ned mens andre lokalsykehus må rustes opp. Dette bør kommunene si seg enig i og kreve en minstekravsnorm.

Vedtak i den Norske legeforening
Etter grundig behandling i organisasjonene fattet landsstyret i Legeforeningen i mai 2006 et viktig prinsippvedtak om lokalsykehusenes fremtidige rolle:
Den store gruppen eldre pasienter som trenger lokalsykehusfunksjoner blir i dag innlagt ved indremedisinske avdelinger. Legeforeningen har derfor forståelse for at man politisk kan mene at lokalsykehusene derfor bare trenger akuttberedskap i indremedisin. Imidlertid kan en akutt funksjonssvikt hos en eldre pasient bety en meget komplisert diagnostisk utfordring, ofte i samspill mellom akuttkirurgi og akuttindremedisin. Utredning, diagnostikk og valg av behandling er avgjørende for utfallet av en sykdom eller skadetilstand, og vel så viktig for det endelige resultatet som kvaliteten i selve det tekniske behandlingsopplegget. Eldre pasienter har ofte sammensatte lidelser og behov for samspill mellom den indremedisinske og kirurgiske fagkompetanse. Skal lokalsykehus ha akuttfunksjon må det som et minimum inneholde vaktkompetanse innen indremedisin, generell kirurgi og anestesi samt tilgang til klinisk-kjemiske og radiologiske støttetjenester.” (Legeforeningen 2006)

Konklusjon:
En vil understreke at lokalsykehusene er ryggraden for fastlegene og en viktig trygghet for folket i distriktet. Lofotkommunene er bekymret for at på tross av at Soria Moria I og II sier at ingen lokalsykehus skal legges ned, er 6 lokalsykehus nedlagt, flere er truet og de regionale helseforetakene tømmer mange lokalsykehus for innhold.
Helseforetaksmodellen bør evalueres – repolitiseres
Kommunene er ening med Den Norske Legeforeningen og krever at det må komme nasjonale minstekrav til lokalsykehus.
For øvrig slutter vi oss til føringene som ligger i høringsforslaget

14. januar 2011 16:12

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar