tirsdag 11. oktober 2011

Uttalelse 01: Stoltenberg har en plan!

Landssamlingen i Folkebevegelsen for lokalsykehusene konkluderer, blant annet på bakgrunn av det som nå skjer i Nordfjord, at statsminister Jens Stoltenberg har en langsiktig plan som går ut på å legge ned alle landets lokalsykehus. Det er alvorlig når befolkningen ikke kan ha tillit til statsministerens og regjeringens uttalte løfter om at "ingen lokalsykehus skal legges ned" og at vi skal ha "nærhet til akutt- og fødetilbud".

Gjennom pilotprosjektet «Fremtidens lokalsykehus» i Nordfjord utformes en nasjonal modell for omgjøring av lokalsykehus til lokalmedisinske sentre. Dette er både i strid med løfter i regjeringserklæringen og i strid med hvordan Stortinget i juni i år definerte lokalsykehusenes oppgaver i Nasjonal Helseplan. Folkebevegelsen for lokalsykehusene krever umiddelbar stans i nedbyggingen av Nordfjord sjukehus og andre lokalsykehus.

Regjeringen driver et dobbeltspill! Samtidig som de i april vedtok å fjerne legeberedskapen for fødende i Odda, Lofoten, Lærdal og Nordfjord, ble det vedtatt å opprette pilotprosjektet «Fremtidens lokalsykehus» i Nordfjord.

Prosjektet skal være en modell for "utvikling" av alle landets lokalsykehus. Med utgangspunkt i det sykehusene «er gode på» skal en videreutvikle spesialisthelsetjenestene for å dekke behovene til store pasientgrupper, heter det.

I realiteten opplever befolkning og personale nå at lokalsykehuset deres blir ribbet for spesialistkompetanse og tjenester. Nordfjord er ledende i landssammenheng når det gjelder kikkhullsortopedi. Denne funksjonen fjernes helt, og fagmiljøet utraderes. All kirurgisk virksomhet og fødeavdelingen legges ned. Medisinsk avdeling, overvåkning og støttefunksjoner bygges delvis ned. Helseministerens forsikringer om at sykehuset skal beholde akuttberedskap og anestesi fremstår som rene illusjoner og blir dessuten motarbeidet av det lokale helseforetaket.

Til tross for at regjeringens representanter på besøk i regionen insisterer på at de fleste vil få kortere reisevei til sykehus etter omleggingen, er realiteten at reiseveien øker. Bare et fåtall vil få en reisetid innenfor akuttmedisinens «gylne time».

Vi vil ikke finne oss i at landets lokalsykehus skal ende opp som lokalmedisinske sentre uten evne til å behandle eller stabilisere akutte sykdommer og skader! Vi vil ikke finne oss i at lokalsykehus ikke skal ha noen form for kirurgisk aktivitet og beredskap! Vi vil ikke finne oss i at velfungerende lokalsykehus som Nordfjord og andre forsvinner gjennom uredelige skinnprosesser i egenrådige helseforetak!

Fremfor alt vil vi ikke finne oss i at myndighetene fører oss bak lyset med tom retorikk og falske løfter om å opprettholde lokalsykehus med akuttberedskap og nærhet til fødetilbud, samtidig som de i realiteten gjør det stikk motsatte.

Landssamling i Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Oslo, 9. oktober 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar