tirsdag 11. oktober 2011

Uttalelse 05: Krav til innføringa av samhandlingsreformen

Landssamlingen i Folkebevegelsen for lokalsykehusene stiller krav ved innføringen av Samhandlingsreformen. Fullverdige lokalsykehus er en forutsetning for en vellykket samhandlingsreform!

  • Befolkningen må fortsatt sikres grunnleggende tjenester som akuttberedskap, fødetilbud og behandling av vanlige sykdommer og skader på sine lokalsykehus. Samhandlingsreformen kan ikke erstatte tilbud som er fjernet eller vedtatt fjernet på lokalsykehusene.
  • Lokal- eller distriktsmedisinske sentre må bygges opp over tid. De må komme i tillegg til, ikke i stedet for, lokalsykehus.
  • Brukergrupper og ansatte i helsetjenesten må få reell innflytelse i prosessene framover.
  • Mangel på ressurser til sykehusene vil føre til ytterligere nedbygging/nedlegging av viktige tjenester og ramme pasientene.
  • Kommunal medfinansiering vil skape press på kommunene for å kjøpe minst mulig spesialisthelsetjenester, og kan dermed redusere det samlede helsetilbudet og øke ulikhetene.
  • Pasienter må raskt kunne undersøkes av spesialist når det trengs for å stille diagnose og få behandling! Når det gjelder alvorlige sykdommer som bl.a. kreft, er tidsfaktoren ofte avgjørende.
  • Det må gis øremerkede tilskudd og nok tid til at kommunene kan bygge opp egne tilbud.
  • Regjeringen må ta lærdom av NAV-reformen og vedta statlig fullfinansiering av nødvendig rekruttering og oppbygging av kompetanse i kommunene.
  • Kvalitetssikring og kontinuerlig evaluering må være sentrale elementer i Samhandlingsreformen.
  • Den bedriftsøkonomiske helseforetaksmodellen er til hinder for en vellykket Samhandlingsreform og må derfor avvikles. Bedre samhandling i helsetjenesten forutsetter at kommunene og sykehusene er likeverdige partnere.

Landssamlingen i Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Oslo, 9. oktober 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar