torsdag 25. februar 2010

Debatt om framtidig struktur i Midt-Norge


HELSE MIDT-NORGE - Det er så langt ikke lagt fram noe forslag til hvordan framtidig institusjonsstruktur for Helse Midt-Norge skal se ut. Drøftingen av dette og andre tema i vårt arbeid med Strategi 2020 har skjedd i åpne styremøter basert på faktagrunnlag og analyser fra prosjektet. I siste styremøte ble det også presentert flere modeller for hvordan en framtidig struktur kan bli, men det foreligger så langt ingen forslag, sier direktør for samhandling og leder av strategi-arbeidet i Helse Midt-Norge RHF, Daniel Haga.

Styret for Helse Midt-Norge RHF har så langt hatt temamessige diskusjoner om
a) Helsetjenesten i et samfunnsperspektiv,
b) Nødvendig prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling,
c) Trygghet ved akutt sykdom og modeller for akuttberedskap
d) Tilgangen på kompetanse - og nå sist e) Institusjonsstruktur.

Styret for Helse Midt-Norge RHF vil mandag 22. februar ha et nytt drøftingsmøte med bakgrunn i et første utkast til høringsnotat for Strategi 2020. Vedtak om å sende Strategi 2020 på høring er planlagt gjort 4. mars. Etter høringsrunden vil administrasjonen komme tilbake med sitt endelige forslag til Strategi 2020 i styremøte 24. juni.

I tillegg til den regionale prosessen for Strategi 2020 arbeides det med strategier i flere av helseforetakene. Disse er med på å belyse utfordringene i det enkelte foretak, men arbeidet sammenfaller med behandlingen av den regionale strategien. I Helse Nordmøre og Romsdal HF har SINTEF Helse fått oppdraget med å utforme en rapport om funksjonsfordeling mellom Molde og Kristiansund. Denne vil være kjent når styret for Helse Midt-Norge RHF etter planen vil sende Strategi 2020 ut på høring etter styremøtet 4. mars.

I arbeidet med 2020 ligger fire hovedutfordringer til grunn:
1. Befolkningens sammensetning og behov endres
2. Tydeligere krav til dokumentert kvalitet
3. Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor
4. Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten

Gjennom prosjektet er det nå også arbeidet med mulige endringer av institusjonsstrukturen og i styremøte 2. februar var det en åpen diskusjon om dette. Grunnlaget var en presentasjon av alternative modeller i forhold til dagens institusjonsstruktur. Alle modeller er av Helse Midt-Norge vurdert til å gi befolkningen et fullt forsvarlig tjenestetilbud.

• Les saken, dokumentene og presentasjonene på Helse Midt-Norges sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar