lørdag 2. februar 2013

NORDLANDSSYKEHUSET: Her har det vært 21 ledere på sju årAVISA NORDLAND 29. JANUAR 2013Lederflukt ved NordlandssykehusetI «Ambulanserapporten», som er unntatt offentlighet av sykehusledelsen ved Nordlandssykehuset, trekkes hyppige lederskifter fram som et alvorlig sykdomstegn ved Prehospital klinikk i Nordlandssykehuset.
Ifølge analysen, skal det ha vært 21 lederskifter i klinikken på sju år. De siste to årene har det vært tre ulike klinikksjefer. Og bare i Bodø, har det vært sju enhetsledere på like mange år.


Lederflukten fortsetter


Mye tyder på at NLSHs problemer med å holde på sine ledere, fortsetter:Ambulansesjef Erlend Rånes er sykmeldt, men ønsker ikke å kommentere den bakenforliggende årsaken til sykmeldingen overfor AN.Anestesilege og medisinskfaglig ansvarlig for ambulansetjenesten, Christian Waage, har varslet at han vil søke forskningspermisjon.Den siste i rekken av ledere som takker for seg, er klinikkoverlege Harald Stordal.
– Jeg kan bekrefte at jeg har levert min oppsigelse, men ønsker ikke å kommentere dette ytterligere på det nåværende tidspunkt, sier han.
Stordal ble ansatt på slutten av året i 2011, blant annet for å ta tak i internkontroll og få på plass kvalitetsindikatorer i klinikken, men etter bare ett år i stillingen, fratrer han.Flaskehals

I Ambulanserapporten betegnes de hyppige lederskiftene som en trend som er «foruroligende og dramatisk høy».
– Den manglende kontinuiteten på ledernivå hindrer progresjon og er en flaskehals for pågående prosjekter, påpeker klinikktillitsvalgte, Jøran Følvik og Willy Paasche, og bekrefter at de vet om flere ansatte som tenker på å si opp eller finne seg noe annet å gjøre.
Sammensatte årsaker
Sykehusdirektør Paul Martin Strand, mener at årsakene til de hyppige lederskiftene er mange og sammensatte:
– Klinikkens første lederteam fratrådte omtrent samtidig i overgangen 2010/2011, uten at det lå noen konflikter bak dette. Da ble det umiddelbart konstituert ny klinikksjef, for inntil ett år, og deretter tilsatt ny permanent klinikksjef i januar 2012, forklarer han.
Når det gjelder ambulansetjenesten, har det vært høy turnover av enhetsledere i mange år.
– Det har vist seg krevende å være leder ved enkelte stasjoner. Det er sammensatte årsaker til dette, og det må vi jobbe videre med, sier Strand.


Varsler revidering

– Har du kommentarer til at flere i dagens ledelse synes være på vei bort fra klinikken?
– Jeg er ikke orientert om hvorvidt ambulansesjefens sykemelding er relatert til arbeidsforhold. Medisinskfaglig ansvarlig for ambulansetjenesten har for en god tid siden varslet at han ønsker å søke forskningspermisjon, men søknad skal ikke være levert.
– Klinikkoverlegen har sagt opp. Hvem har det medisinskfaglige ansvaret i klinikken nå?
– Inntil Harald Stordal fratrer, etter normal oppsigelsestid, har han det medisinskfaglige ansvaret.
– Er du enig i noen av ambulanserapportens konklusjoner ?
– Jeg slutter meg til den konklusjon at NLSH HF’s ambulanseplan må revideres. Behovet for revisjon av ambulanseplanen var bakgrunnen for at foretaksledelsen ga tilslutning til dette rapportarbeidet i klinikkens egen regi.


Dette er saken:Lørdag presenterte Avisa Nordland en hemmeligstemplet analyserapport som avdekker alvorlige mangler i ambulansetjenesten ved Nordlandssykehuset.Blant hovedfunnene nevnes for lang responstid, for dårlig beredskap, for dårlig økonomistyring, og for stort arbeidspress som særlig utfordrende.Sykehusledelsen avviser at rapporten gir et korrekt bilde av tjenesten.Ansatte og tillitsvalgte stiller seg bak funnene som presenteres.Tillitsvalgte krever at rapporten legges fram for styret i NLSH.De ansatte i ambulansetjenesten sier de ikke føler seg som en integrert og ønsket del av Nordlandssykehuset.Mandag møttes foretakstillitsvalgte og sykehusledelsen for å diskutere rapporten.
Fakta om ambulansetjenesten:I 2006 overtok Nordlandssykehuset ansvaret for drift av ambulanse fra private drivere.Prehospital klinikk inneholder bilambulanser, båtambulanser, AMK og luftambulansetjenester.I tillegg hører akuttmottak ved sykehuset i Bodø, og portørtjenesten inn under klinikken.Nordlandssykehuset har 29 bilambulanser fordelt over sju geografiske soner i Salten, Lofoten og Vesterålen.
Klinikksjefen er klinikkens øverste leder. Klinikkoverlege har det medisinske ansvaret for ambulansetjenesten.

Lederflukt. Paul Strand, adm.dir. ved Nordlandssykehuset, mener de mange lederskiftene i Prehospital klinikk har sammensatte årsaker. Foto: Tom Melby

LES SAKEN I AVISA NORDLAND VED Å KLIKKE HERIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar