onsdag 13. februar 2013

VESTERÅLEN: Krever stedlig ledelse tilbake!


Sykehusets Venner Vesterålen (SVV)


Helse-og omsorgsminister Jonas Gahr Støre               
Postb. 8011, Dep                                                     Stokmarknes, Vesterålen 10.02.2013  
0030  OSLO                                                             Rek.                           


SYKEHUSET PÅ STOKMARKNES (Nordlandssykehuset)

Krav om stedlig ledelse – tilbakeføring av helsetilbud

Sykehusets Venner Vesterålen (SVV), en frivilling organisasjon, basert på dugnad og en beskjeden kontingent, ble stiftet 14. mai 2002. – Primær oppgave: bygging av nytt sykehus til erstatning for det nedslitte, for derved å bedre helsetilbudet for befolkningen i folkerike Vesterålen. Ønsket og tanken om oppgradering av sykehuset på Stokmarknes var diskutert i mange fora før sykehusreformen i 2001, og var derfor en naturlig førsteoppgave for SVV.

Etter hard kamp, og med stort engasjement fra befolkningen, kan man nå endelig glede seg over at det nye sykehuset snart står ferdig (2014). – Men dessverre, bare for å konstatere at mange av tilbudene, det viktigste innhold i et hvert sykehus, er forsvunnet underveis.

Undergravingen startet allerede i 2008, da styret, med svak representasjon fra Vesterålen, vedtok å organisere lokalsykehuset i Vesterålen i klinikker med fjerning av alt lokalt lederskap, sentralisert til Salten og Bodø. – Både administrasjon og en rekke helsetilbud er revet bort. Det kom tydelige protester fra befolkningen og et mindretall styrerepresentanter. – Erfaringen forteller med all tydelighet at dette ikke kunne fungere i praksis.

Den stedlige ledelse (direktør) er fjernet og den enkelte avdeling/klinikk ledes av klinikksjefer som sitter i Bodø. Det har i praksis ført til stor usikkerhet for helsearbeiderne på Stokmarknes, og tidsødende, kostbar reisevirksomhet begge veger. Nok også til fortvilelse for et personale som ønsker å hjelpe raskt og effektivt.

Tidligere velfungerende smerteklinikk, som Vesterålen selv bygde opp, er fjernet fra Stokmarknes, og dukket opp som styrket tilbud i Bodø. Pasienter, fly-tur/retur Bodø koster naturligvis også mye. Det verste er likevel lidelsene for pasientene – den rene tortur for mennesker som har det vondt nok fra før.

Hudklinikken er også fjernet. Der fikk mange med plager god hjelp – også dette tilbudet helt unødvendig flyttet til Salten/Bodø.

Et velfungerende øre/nese/hals-tilbud, pluss høresentral på Myre i Vesterålen, under Nordlandssykehuset, er i ferd med å rotes til, slik at tilbudet vanskelig vil kunne opprettholdes. Dette vil måtte bety at mennesker med hørselsproblemer må søke seg bort fra Vesterålen, med kostbare, lengre reiser og ventetider. I Vesterålen er man glade og vel fornøyd med tilbudet på Myre.

Rehabiliterings-senteret i Lødingen, tilknyttet Nordlandssykehuset. Der har dyktige fagfolk i mange år gitt god hjelp til familier i Vesterålen i vanskelige situasjoner. Sengetallet planlegges nå drastisk redusert, og flyttet til Stokmarknes – mens behovet øker i en befolkning med mange eldre mennesker.

Psykiatrien, desentralisert i det store geografiske området – hele Vesterålen – er også en viktig del av Stokmarknes sykehus, men lider under mangel på omtalte lokale ledelse og nåværende klinikkstyring. Hva man her planlegger i Bodø er fortsatt ukjent for allmennheten.

Stokmarknes sykehus var velfungerende, tross uhensiktsmessige lokaler. Pasientene i fokus, dyktige leger og øvrig personale – kvalitetsmessig velrenommert. Siste kvalitetsundersøkelser viser at Vesterålen nå kommer dårlig ut.

Det er SVVs klare oppfatning at problemene man selv registrerer, men også oppfatter etter uttalelser fra personalet, ligger i den foretatte fjerningen av lokale ledelse og klinikkmodellen. – Alt av myndighet samlet i Bodø. Alt for mye tid og penger, som kunne vært brukt på helse og omsorg, blir sølt bort i møter og reiser.

Det hører med til historien at styret allerede for fire år siden bestemte at sykehusene i Vesterålen (og Lofoten) skulle ha lokal leder. Dette er etter det SVV registrerer, trenert i like mange år. – I et avisintervju (Bladet Vesterålen), innrømmer direktøren forholdet – styrevedtaket er ikke opphevet. Direktørens manglende effektuering forklares med at det har vært direktørskifte, og at ordningen med lokal leder vanskelig lar seg forene med klinikkmodellen!

Det betyr i SVVs tenkning at det er klinikkmodellen som ikke passer inn, verken i den organisatoriske eller geografiske virkelighet. Vesterålen, og vel også Lofoten, bør hver ha egne lokale ledere. Den dårlig fungerende, såkalte «klinikkmodellen» må fjernes. Folkene som driver sykehuset trenger å ha noe og noen å forholde seg til i sin umiddelbare nærhet. Det blir mer effektivt – langt billigere og tryggere.

I Loven om Helseforetak § 35, som omhandler pasienters og andre brukeres innflytelse, heter det – noe utvilsomt helseministeren kjenner godt til – at regionalt helseforetak skal sørge for at slike representanter blir hørt. – Det var en gang et slikt samarbeidsorgan i Vesterålen, men er nå slått sammen med Lofoten og Salten. Ganske selvfølgelig enklere for direktøren, men i praksis en umulighet å forholde seg til. Denne oppfyllelse av loven oppfattes av SVV som manipulering – karakteriserer seg sjøl.

Problemer og protester til ledelsen blir ikke hørt i det hele tatt, i beste fall avvist. Det er grunnen til at SVV finner det riktigst med en henvendelse til helseministeren.

Det er kjent at mange andre sykehus strir med de samme problemer – og som en gladsak kom det at Kongsberg sykehus har fått egen direktør fra 1. januar 2012. Der er ansatte kjempeglade for at man har fått en leder som brenner for sykehuset og pasientene. Det er slik også Sykehusets Venner Vesterålen vil ha det. – Vi velger å tro at vesterålingenes liv, helse og trivsel er like viktig for helse- og omsorgsministeren, som helse for folk hvor som helst ellers i kongeriket.

SVV ber helseministeren ta skritt for at det nye sykehuset i Vesterålen skal få det innhold, og den ledelse Vesterålen ønsker og har behov for – og at det nye sykehuset bli et fyrtårn i Helse-Norge.

Vi går ut fra at ministeren har de nødvendige kanaler for å kunne sette seg nøye inn i saken. Om det likevel skulle være behov for flere opplysninger fra SVV står vi gjerne til disposisjon.

Vi ber om rask tilbakemelding til SVV, ved leder Oddvar Pedersen.

Med vennlig hilsen
Sykehusets Venner Vesterålen
Oddvar Pedersen
Holmsnesveien 49
8450 Stokmarknes

Kopi til:
Folkebevegelsen for Lokalsykehusene
Eldrerådene i Vesterålen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Vesterålen
Mental helse Nordland
FFO Vestvågøy og omegn
FFO Nordland
Vesterålen Regionråd
Politikerne på Stortingets Nordlandsbenk
Riksrevisjonen
Pressen


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar