fredag 9. september 2011

Knusende rapport om Helse Sør-Øst


AFTENPOSTEN.NO En fersk rapport fra Helse Sør-Øst viser at sykehusene i en rekke byer ikke har kontroll på at pasientene får den hjelpen de skal ha i tide. - Det er slik svikt folk kan dø av, sier helsedirektør Lars Hanssen.

De alvorlige bruddene på pasientrettighetene kommer frem i en rapport fra konsernrevisjonen til Helse Sør-Øst, og skal behandles på styremøte neste uke. Helse Sør-Øst har gått igjennom fire av sykehusene i sitt område – Sykehuset Østfold, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Vestfold og Sørlandet sykehus. Funnene er gjennomgående for alle de fire helseforetakene som er undersøkt av konsernrevisjonen, og ledelsen i Helse Sør-Øst antar at de samme alarmerende feilene også gjelder for resten av helseregionens sykehus, og også for resten av landet.

Måtte vente
Aftenposten har snakket med to pasienter som begge har opplevd det samme i Helse Sør-Øst, nemlig lang ventetid og uteblitt informasjon.

Erna Schaper fra Vestfold måtte vente i nesten to år på å få en ryggoperasjon som lokalsykehuset mente var nødvendig behandling. Hun fikk hverken innkalling eller timeavtale før etter mye mas.

Reidun Bergin fra Akershus var ferdigbehandlet for kreft i den ene lungen i juni. Da hun etterlyste kontroll etter behandlingen, fikk hun et standardisert brev fra sykehuset hvor hun ble informert om at hun ikke hadde rett til prioritert helsehjelp.

Begge kvinnene tok kontakt med pasientombudene i sitt fylke, og fikk hjelp videre i systemet.

I rapporten fra Helse Sør-Øst står det: «Det er klare gjennomgående forhold som utgjør risiko både for behandlingen av pasienter, for sykehusenes etterlevelse av helselovgivningen og for påliteligheten i pasientdokumenter».

Rapporten slår fast at systemene som skal sikre at pasientene kommer til riktig sted til rett tid, og at pasient og de som henviser mottar riktig informasjon om tidsfrister og krav på behandling, i mange tilfeller ikke fungerer.

I tillegg får flere pasienter og henvisere ikke brev om hvilke rettigheter de har. Det gis ikke informasjon til pasienter når sykehuset ser at det vil bli fristbrudd, og pasienter som ikke er rettighetspasienter, får ikke informasjon hvis forventet dato for behandling overskrides.

Blir glemt
De mest alvorlige manglene går ifølge rapporten på at pasienter som er under behandling og som skal videre til utredning, ny behandling og kontroll, ikke får innkalling til ny time.

I rapporten står det rett ut at mange pasienter blir glemt av systemet.
«Start helsehjelp registreres på ulikt tidspunkt og ikke nødvendigvis ved første konsultasjon. Det kan innebære at pasienten fortsatt venter selv om det datateknisk ser ut som frist er oppfylt.»

Pasienter som er ferdigbehandlet eller som skal videre til utredning, behandling eller kontroll, blir ikke automatisk avsluttet eller satt opp som ventende på ny time. Dette gjøres nemlig manuelt, og mangler ved den manuelle registreringen gjør at pasienter ikke med sikkerhet innkalles til ny time, fremgår det av rapporten.

Ryddesjau
Sykehusene har heller ikke rutiner som sikrer at epikriser sendes ut i tide, ei heller at journalnotater, brev til pasientene og vurdering og signering av prøvesvar gjøres når det skal. Det fører til at sykehusene mer eller mindre regelmessig har måttet iverksette store ryddeprosesser for å ta unna disse oppgavene. Rapporten anser disse funnene for «gjennomgående og anses å bekrefte grunnleggende mangler og ansees å være alvorlige.»

Rapporten peker på at en av årsakene til de store feilene er at lederforankringen i sykehusene er gjennomgående svak. Det er usikkerhet omkring hvem som skal utføre hvilke oppgaver i den enkelte del av pasientforløpet, og det er ikke lagt opp til opplæring som fordeler ansvar og oppgaver.

Statens helsetilsyn sendte et brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) like før sommeren. I brevet redegjorde tilsynet for en rekke tilsvarende og feil i Sykehus-Norge. Neste uke skal HOD og Helsetilsynet møtes om rapporten.

Folk har dødd
- Dette er svært alvorlig, og det er slik svikt folk kan dø av. Vi kjenner til at det har skjedd, sier direktør Lars Hanssen i Statens helsetilsyn.
Han mener pasientbehandlingen drives med for høy risiko på dette området, og minner om at det er nesten ti år siden Helsetilsynet første gang tok opp svikt i datasystemene
– Funnene i revisjonsrapporten er helt i tråd med hva vi har funnet. Svikt i datasystemer går både på at pasienten ikke får timen, men også at leger ikke mottar prøvesvar, eller feilaktig krysser av for mottatte prøvesvar. Systemet viser for eksempel ikke om henvisninger er vurdert eller om det som er beskrevet er gjennomført, fastslår Hanssen.
Han etterlyser rutiner som sikrer at systemene viser hva som faktisk er gjort.
- At dokumentasjon eller henvisninger blir borte, er alvorlig.

Han er enig med Bente Mikkelsen i at tilsvarende feil gjøres i hele Norge.
- Jeg berømmer Mikkelsen for at hun tør å si at det ikke bare er datasystemenes oppbygging som er problemet, men også hvordan menneskene bruker systemene, sier Hanssen.

• Les saken i Aftenposten ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar