fredag 9. september 2011

Nordfjord: Departementet irettesetter Helse Vest


Helse- og omsorgsdepartementet har i brev til Helse Vest, datert 5. september presisert følgende:


Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Det vises til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Vest RHF datert 1. juli 2011 vedrørende forslag til mandat for utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus.

Helse- og omsorgsdepartementet vil i tillegg presisere følgende:
Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus må sees i sammenheng med øvrige omstillinger ved sykehuset. Prosjektet skal, i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser, sikre at alle ansatte i faste stillinger ved sykehuset får videre jobb og/eller videreutdanning for å møte målene i prosjektet. Departementet avventer forøvrig endelige mandat for utviklingsprosjektet.


Med vennlig hilsen


Bjørn Erikstein e.f.
ekspedisjonssjef

Kristin Lossius
spesialrådgiver

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar