tirsdag 9. september 2008

Faglig høringsseminar: "Framtidens lokalsykehus - hvem kan ivareta akuttberedskapen?"

FRA HELSE NORDS NETTSIDER:
Den medisinske utviklingen har ført til stadig flere leger med spisskompetanse innenfor stadig smalere områder. Å etablere komplette sykehus innenfor en slik struktur innebærer et behov for mange leger, og derfor store enheter. Dette vil komme i konflikt med befolkningens ønske om nærhet til tjenestene og kort vei til hjelp ved akutte tilstander, og er tema for høringsseminaret.
Tidspunkt
fra: 17.10.2008 kl. 10.00
til: 17.10.2008 kl. 18.00

Sted: Gardermoen, SAS Radisson Hotell

Lokalsykehusenes akuttfunksjoner har lenge vært et tema. Både regjeringen, tilsynsmyndigheter, diverse nasjonale utvalg/arbeidsgrupper og fagmedisinske foreninger har laget utredninger, rapporter og erklæringer om akuttberedskap ved lokalsykehus. Våre naboland har innført fagområdet akuttmedisin for å styrke arbeidet med akutte skader og sykdommer i akuttmottaket.

Vil spesialister i akuttmedisin, med bred kompetanse på håndtering av alle former for akutte skader og sykdommer, kunne dekke akuttberedskapen på mindre sykehus?

De fire RHFene nedsatte høsten 2007 en arbeidsgruppe for å utrede dette spørsmålet, etter at HOD hadde gitt tilskudd til slikt utredningsarbeid.

Arbeidsgruppen inviterer til høringsseminar på SAS Radisson Hotell, Gardermoen, 17. oktober 2008, 10.00 – 18.00


Følgende aktører/utvalg er invitert til å ha innlegg i seminaret:

Politisk og administrativ ledelse i Helse- og Omsorgsdepartementet
Helsetilsynet
Lokalsykehusutvalget
Arbeidsgruppen som utarbeidet forslag til Traumesystem
Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine
Styret i Norsk Kirurgisk forening
Norsk Forening for allmennmedisin
Spørsmål til innlederne er:

Trenger vi akuttmedisinere (”Emergency Physicians”) i norske sykehus? I så fall; kan vi benytte disse ved lokalsykehus eller kun ved de store akuttmottakene?
Allmenpraktikerne er de siste generalistene. Kan vi utdanne allmennmedisinere til å arbeide i akuttmottakene for å sikre breddekompetanse- og erfarne leger i fremste linje?
Vil vi kunne ha kirurger til å ivareta akuttberedskap ved små lokalsykehus i framtiden? I så fall; hvordan kan småsykehusene i distriktene, med lavt befolkningstall, være attraktive arbeidsplasser når volum på kirurgisk virksomhet er lav?
På seminaret vil vi også presentere noen modeller fra Skottland, som er interessante for oss, og vi har invitert akuttmedisiner Leo Murrey, McKinnon Memorial Hospital, Isle of Skye til å presentere ”Rural Practitioner-modellen” som er utviklet på Skye.

Allmennpraktikere, kirurger, anestesiologer og indremedisinere ved lokalsykehus i distriktene inviteres til seminaret. Hold av datoen 17. oktober.

Interesserte kan allerede nå melde seg på seminaret til undertegnede på trude.groenlund@helse-nord.no

• Klikk her eller på overskriften for å lese saken på Helse Nords nettsider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar