onsdag 3. september 2008

Årsrapporten fra Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten

Årsrapporten fra Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten er datert 1. september 2008. Rapporten kan lastes ned ved å klikke her eller på overskriften.

Fra forordet:
Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten avleverer med dette sin
årsrapport for 2008. Rapporten favner tematisk noe bredere enn tidligere år ved
at produktivitetsutvikling og sammenligninger med andre nordiske land tas opp, i
tillegg til temaene ressursbruk, aktivitet, økonomisk situasjon og viktige
kostnadskomponenter. Rapporten inneholder både en beskrivende faktadel og et
sammendrag med utvalgets vurderinger.

Arbeidet med årets rapport har avdekket mangler når det gjelder nøkkeltall for
spesialisthelsetjenesten i Norden. Utvalget har derfor satt i gang et arbeid for å
fremskaffe et bedre datagrunnlag for å vurdere spesialisthelsetjenesten i Norge
sammenlignet med Sverige, Finland og Danmark. Det er utvalgets intensjon at
neste års rapport vil gi en mer utfyllende behandling av dette tema.

Datagrunnlaget for rapporten er i hovedsak SSB, SINTEF Helse, Norsk
pasientregister, NOMESCO og Spekter.Utdrag fra kapitlet om utvalgets mandat og sammensetning:

BUS har som formål å opparbeide et nøytralt faktagrunnlag om
spesialisthelsetjenesten. Faktagrunnlaget skal baseres på tilgjengelige data.
BUS skal gi en faglig tolkning av faktagrunnlaget som sammenstilles. BUS er
et rådgivende organ for Helse- og omsorgsdepartementet.


Utvalgets sammensetning:
Professor Tor Iversen, Universitetet i Oslo (leder)
Forskningssjef Jorid Kalseth, SINTEF Helse
Førsteamanuensis Kari Nyland, Trondheim Økonomiske høyskole
Viseadministrerende direktør Helge Bryne, Helse Vest RHF
Viseadministrerende direktør Mari Trommald, Helse Sør-Øst RHF
Seniorrådgiver Nils Otto Skribeland, Helse- og omsorgsdepartementet
Førstekonsulent Stig Økland, Finansdepartementet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar