onsdag 20. januar 2010

En dumhet å slakte Aker, men ingen skam å snu


LESERINNLEGG I DAGENS MEDISIN - Det er vanskelig å forstå hvorfor Helse Sør-Øst skal slakte et sykehus som setter pasienter i fokus. Det er en økonomisk dumhet å bruke sparekniven på et sykehus som går med overskudd, skriver Imre Hercz.

Imre Hercz, spesialist i allmennmedisin

AKER SYKEHUS - kalt «bygningsmassen» - besitter spisskompetanse og utfører en rekke funksjoner. Hittil har det ikke vært lite kjent hva denne «bygningsmassens» funksjoner har vært, og fremdeles er.

Blant annet er Karkirurgisk avdeling blant de ledende avdelingene for «stentgraftbehandling» av aortaaneurismer (ved siden av St. Olavs Hospital i Trondheim).

Karkirurgisk avdeling utfører perifer karkirurgi med regionfunksjoner - bypasskirurgi, trombendarterektomi og PTA med stentbehandling av underekstrimitetskar, trombendarterektomi på halskar og PTA av nyrearterier ved nyreaarteriestenoser og av a.subclaviastenoser ved «subclavian steal-syndrome», alt i nært samarbeid med avansert røntgen.

Sirkulasjonsfysiologisk avdeling driver mye - og avansert - forskning.

Urologisk avdeling på Aker var den første som tok i bruk robotoperasjon for prostata, stenknusing, nyre- og prostataoperasjoner.

For øvrig:

Oppfølging ved inkontinens.

Seksualveiledning i forbindelse med prostataoperasjoner.

Arrangerer seminarer for allmennleger og forskning.

Gastrokirurgisk avdeling driver blant annet avansert tarm- og galleveiskirurgi, som i dag er mye basert på laparokirurgisk teknikk. Ortopedisk kirurgisk avdeling har overtatt all akutt skadekirurgi fra Lovisenberg sektor, ved siden av egen, og er en av Oslos viktigste sentre når det gjelder rekonstruktiv leddkirurgi og protesekirurgi for hofter, knær, albuer og skulderledd.

Medisinsk klinikk på Aker har i dag en endokrinologisk avdeling med internasjonalt ry på grunn av dens spisskompetanse i diabetes, med en diabetespoliklinikk som vel er en av de ledende i landet.

For øvrig:

Behandler stoffskifte og andre hormonrelaterte sykdommer i meget godt samarbeid med allmennleger.

Har en infeksjonsmedisinsk avdeling med ry som «antibiotikaekspertavdelingen» i Norge.

Lungeavdeling med spisskompetanse i «luftveisskader av røyking» som spesialfelt.

Kardiologisk avdeling på Aker er med på å utvikle CT-angiografi av koronarkar - som en alternativ undersøkelsesmetode ved koronarsykdom, og den er en av de ledende i landet når det gjelder pacemakerkirurgi. I 2008 la avdelingen inn cirka 220 pacemakere. I år kan antallet nå opp i omkring 260, det vil si flere enn Ullevål sykehus.

Hjertelaboratoriet driver avansert elektrofysiologisk utredning av kompliserte hjerterytmeforstyrrelser i nært samarbeid med Arytmisenteret på Ullevål. Akutte hjerteinfarkter overflyttes raskt til kateterbasert eller kirurgisk intervensjon til Ullevål eller Rikshospitalet, men for øvrig tar avdelingens intensivavdeling seg av all akutt avansert kardiologi (hjertesvikt/sjokk) og arytmier ved Aker sykehus.
Avdelingen er særdeles godt utstyrt med avansert ekkokardiografi/ultralydutstyr og har flere kardiologer med spesialkompetanse når det gjelder ekkokardiografi enn eksempelvis Ullevål Sykehus, og tar imot nesten 3500 pasienter.

Kardiologisk avdeling har også bygget opp et kardio-rehabiliteringssenter med lege - sykepleier - fysioterapeut, som kan tilby et strukturert fire-seks ukers treningsopplegg for pasienter som har hatt hjerteinfarkt, er hjerteoperert eller PCI-behandlet. Senteret har vært en suksess og bidratt til at langt flere pasienter har kommet tilbake i arbeid. I tett samarbeid med rehabiliteringssenter har de også fått en aktiv hjertesviktpoliklinikk og et kardiologisk forskningssenter. Det drives meget aktiv forskning ved avdelingen, og for tiden har fem eller seks stipendiater kommet langt i prosjekter som vil ende i doktorgrad (Ph.D.)

Jeg tar med at Aker sykehus har en akuttgeriatrisk avdeling, kombinert med dagpost og rehabiliteringsavdeling med spesialkompetanse i eldres problemer innberegnet ernæringsproblemer.

Aker sykehus betjener cirka 140.000 mennesker i Oslo og cirka 120.000 i Follo-regionen (Ski, Oppegård, Nesodden, Frogn og Vestby kommuner) og poliklinisk virksomhet og tilsyn ved Ski sykehus. Sykehuset yter førstehjelpfunksjon til Ahus og tar imot et stort antall pasienter i Groruddalen som nå offisielt sokner til A-hus ettersom det ikke er plass der, for ikke å forglemme pasienter under «Fritt sykehusvalg-»loven.

Det er ikke plass i denne artikkelen til flere viktige opplysninger om funksjonene til Aker sykehus, som - i motsetning til Ullevål/Rikshospitalet og Ahus - holder budsjettet.

Det er vanskelig å forstå hvorfor Helse Sør-Øst skal slakte et sykehus som setter pasienter i fokus. Det er en økonomisk dumhet å bruke sparekniven på et sykehus som går med overskudd - når administrasjonen i Helse Sør-Øst vil partere funksjonen i Aker Sykehus ved å sende avdelingene til andre sykehus, selvsagt med mye færre funksjoner, mindre pasientkontakt. Da sparer de penger, men kaster humaniteten over bord: Pasientenes lidelser teller ikke - bare penger.

Jeg ber derfor administrasjonen i Helse Sør-Øst om å trekke seg fra stillingene sine, hvis de ikke kan følge den gamle norske regelen: «Det er ingen skam å snu».

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 01/10

• Les innlegget i Dagens Medisin ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar