onsdag 24. mars 2010

Kristiansund mister føde og akutt


TIDENS KRAV Sykehuset i Kristiansund mister fødetilbudet og akuttkirurgien til Molde. Styret i Helse Nordmøre og Romsdal avgjorde dette på styremøte på Vikaneset i dag.

Flertallet på 8-3 gikk for administrasjonens innstilling, som legger vekt på at fødeavdelingene bør slås sammen for å få større faglig bredde.

Flyttes til Molde
Og da velger flertallet å legge det til Molde hvor det er flere fødende i dag, og fordi tilgjengelighetsanalysen til Asplan Viak viser at noen flere når Molde raskt enn Kristiansund.

Ortopedisk og kirurgisk døgnvakt – med unntak av indremedisinsk akutt – flyttes til Molde for å spare vaktressurser. Målet er å kunne vri flere av disse ressursene over på aktiv, elektiv behandling.

Det er denne dagbehandlingen som nå blir igjen i Kristiansund.

Det sies at ortopedien i Kristiansund, som er velrenommert, skal beholdes – men kun på dagtid, eventuelt som 5-døgnspost.

Direktøren skal komme tilbake på hvordan dette skal løses i praksis. Det samme gjelder barneavdelingens framtid, som ikke nevnes spesifikt i saken og dermed får framtida si lagt litt på is.

Ville utsette
Nora K. Wårle fra Kristiansund, John Harry Kvalshaug fra Averøy og ansattrepresentantene Anna-Cath. Heggstad og Trine B. Sevaldsen fra sykehuset i Kristiansund ville ha saken utsatt, men ble nedstemt.

Heggstad leverte alternativt forslag, som gikk ut på å be Helse Midt-Norge se på sykehusene i Midt-Norge under ett.
Hun foreslo å samle ortopedi, gynekologi og kirurgi i Kristiansund og Ålesund, ha medisin og anestesi alle steder, men nevrologi bare i Molde.

Spredning
- Da får vi en bra geografisk spredning, sa Heggstad, som understreket at det var en grovskisse.
- Med andre ord vil vi samle akuttberedskapen for barn. Der er tyngden i Kristiansund. Vi river ned de gode tilbudene vi har innen ortopedi og pediatri med direktørens forslag, sa Heggstad.
Hun antydet legeflukt og problemer med å få folk til å jobbe på motsatt sykehus av det de er i dag.
Heggstads motforslag falt mot kun tre stemmer – hennes egen, Sevaldsens og Korsnes Wårles.

Protokolltilførsel
De tre ba om protokolltilførsel på at de fraskriver seg ansvaret for flertallsvedtaket, som de frykter kan være medisinsk uforsvarlig.

John Harry Kvalshaug sa han var realist, og i stedet for å gå i mot direktørens innstilling som han altså ville ha utsatt, så ville han prøve å gjøre den bedre
Han kom med forslag om at styret krever at tilbudene som blir igjen i Kristiansund må styrkes. Han ba også om at direktøren koblet seg på oljemiljøet for å ivareta en god beredskapsordning. Han fikk full tilslutning på begge tilleggspunkt.

Gikk til angrep
Kristiansunderne i styret angrep den faglige forsvarligheten i forslagene. Fagmiljøene innen ortopedi og gynekologi og føde har alle sakt at det direktøren skisserer er uforsvarlig.

Administrasjonen og flertallsvedtaket sier at man skal utrede detaljene i det senere.
- Vi kommer ikke til å legge opp et tilbud som er å anse som faglig uforsvarlig, sa direktør Bjørn Engum.
- Vi har et ønske om å utvikle ortopedimiljøet i Kristiansund. Å kunne frigi ressurser innenfor dette området til å skape aktiv pasientbehandling og få unna ventelister, ser vi på som en styrking.

Støttet sjefen
Medisinsk sjef Christian Bjelke støttet opp under sin sjef:
- Styret har ikke lov til å vedta en faglig uforsvarlig ordning. Før dette implementeres, må fagmiljøet involveres, og vi må gå flere runder. Hva som skal til for å få til de ulike behandlingene må vi ta en diskusjon på.

Trine B. Sevaldsen reagerte på dette, og kom med et hjertesukk:
- Betyr dette at vi skal vedta noe i dag, som vi ikke vet om er faglig forsvarlig eller ikke? Det er å gå baklengs inn i framtida.

Helge Aarseth svarte dette:
- Dette settes ikke ut i livet om det ikke kan settes et forsvarlighetsstempel på dette. Vi skal i dag gi en retning. Da kan vi ikke utrede alt på detaljnivå.

Asbjørn Hofsli sa at det finnes flere elektive ortopediske avdelinger i Norge, og at ingen av dem er funnet faglig uforsvarlige.

Molde-behov
Trine B. Sevaldsen stilte spørsmål ved å flytte funksjoner over til Molde sjukehus, som ifølge rapportene har en dårligere bygningsmasse enn Kristiansund – før Nye Molde sjukehus sin framtid er fastlagt.
- Det sies at dette er økonomisk begrunnet. Men dette må bety at vi må investere flere hundre millioner i et bygg (Lundavang) som ifølge rapportene holder på å falle sammen. Det er problematisk.

Molde-tillitsvalgt Bernd Müller sa da:
- Vi må ikke snakke ned vårt tilbud. Det er godt dokumentert at det er behov for nytt sykehus i Molde. Men vi må ikke skape bilde av at sykehuset er i ferd med å falle sammen.

Inger Hanekamhuag fra Molde sa følgende:
- Ønskemålet er to akuttsykehus, men vi vet det blir vanskelig å få realisert det på grunn av ressurser. Det må vi forholde oss til.

Bjørn Engum sa dette om bygningssituasjonen:
- Det vil ikke bli vesentlige endringer på Lundavang, ut fra at det skal komme nytt sykehus senere. Vi har erfaringer med sommerstengning, som vi skal gå videre på.

Styreleder Helge Aarseth sa at han ikke så på vedtaket som en rasering eller nedlegging av Kristiansund sykehus.
- Dette styrker tilbudet for de store brukergrupper. Vi skal fortsatt ha to robuste og fremtidsrettede sykehus.

• Les saken og kommentarer i Tidens Krav ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar