lørdag 13. mars 2010

Midt-Norge: Helseministeren vil utrede Lundavang


ROMSDAL BUDSTIKKE Statsråden vil vurdere både fortsatt sjukehusdrift på Lundavang - og et fellessjukehus.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har i dag gitt tilbakemelding til Helse Midt-Norge RHF om nye Molde sjukehus

Her ber hun om at det utredes to tilleggsalternativer: ett hvor driften videreføres i nåværende sjukehuslokaler og ett hvor det utredes et felles sjukehus for befolkningen i Nordmøre og Romsdal.

I tillegg ber helseministeren om at "det foreliggende konseptet for nye Molde sjukehus tilpasses samhandlingsreformens grunnintensjon om at flere skal behandles utenfor sjukehus og de forutsetningene om endringer i funksjons- og oppgavefordelingen som er lagt til grunn i helseregionens egen strategiprosess".

- Dette innebærer at det ikke er tatt endelig stilling til noen av alternativene, sier helseministeren.

Strøm-Erichsen lister opp hvorfor hun vil ha mer utredning av nye Molde sjukehus:

"Dimensjonering:
Det nye sjukehuset er planlagt for å møte en framtidig sterk økning i antall eldre. Det er lagt opp til en vekst både når det gjelder arealstandarder og kapasitet. Slik jeg vurderer det, er ikke intensjonene i samhandlingsreformen godt nok ivaretatt i konseptplanene. Samhandlingsreformen har som målsetting at en større andel av befolkningen skal få et godt helsetilbud utenfor sjukehus, og jeg vil be Helse Midt-Norge vurdere dimensjoneringen av sjukehuset ut fra dette perspektivet.

Funksjons- og oppgavefordeling:
De konseptplaner for Nye Molde sjukehus som ble sendt departementet i juni i fjor, er planlagt med bakgrunn i eksisterende funksjons- og oppgavefordeling i helseforetaket og har ikke tatt opp i seg det arbeidet som nå er satt i gang tilknyttet Strategi 2020 og en nylig utarbeidet rapport fra SINTEF-Helse. Både rapporten fra SINTEF og Helse Midt-Norges utkast til Strategi 2020 legger til grunn endringer i funksjon- og oppgavefordeling mellom sjukehusene i Helse Nordmøre og Romsdal. Jeg ber derfor om at foreliggende konseptplaner tilpasses det strategiarbeidet som nå pågår i helseforetaket i Nordmøre og Romsdal.

Økonomisk bæreevne:
Helse Midt-Norge har satt i gang et arbeid med oppgave- og funksjonsfordeling mellom sjukehusene i Nordmøre og Romsdal for å kunne klare å bringe helseforetaket i økonomisk balanse. Jeg ber om at Helse Midt-Norge utarbeider analyser som viser økonomisk bæreevne for det nye sjukehuset basert på dette arbeidet.

Faglig forsvarlig:
Jeg er svært opptatt av at befolkningen i Nordmøre og Romsdal skal få et kvalitativt godt helsetilbud. Tilgang på høyt kvalifisert fagpersonell vil i framtida være en knapphetsfaktor. Det er da viktig å etablere enheter som har et befolkningsgrunnlag som gjør det mulig å etablere kompetente fagmiljøer. Jeg kan ikke se at konseptrapporten basert på dagens oppgavefordeling mellom de to sjukehusene gir tilstrekkelig sikkerhet for at det på sikt vil være mulig å opprettholde nok kvalifisert personell på begge sjukehusene. Jeg ber derfor om en nærmere utredning av denne problemstillingen."

Helseministeren viser til at det kreves minst to alternativer i konseptfasen. Hun ber derfor om at man utreder både videreføring av drift i dagens lokaler og et felles sjukehus i Nordmøre og Romsdal.

• Klikk her eller på overskriften for å lese saken i Romsdals Budstikke

1 kommentar:

  1. trenger økonomisk bistand for drift samilya@rambler.ru Syk far, var han 65 år gammel, er sterkt behov operatsiya.Zhivu i St. Petersburg, appellerte om hjelp i Russland, ingen rezultatov.ya sønn av sin far og spurte ikke til å donere penger jeg kommer tilbake så snart alle får betalt, men jeg trenger virkelig hjelp, siden 5000 euro nå er jeg ikke samler, gir folk-kontonummer 40817978030321205143

    SvarSlett