søndag 18. november 2007

KOMMENTARER TIL STATSBUDSJETT: 1. Flere doser av samme medisin, mens pasienten blir sykere

Statsbudsjettet 2008 - kommentarer fra Folkebevegelsen for
lokalsykehusene til kap. 732 Regionale helseforetak:

1. Flere doser av samme medisin, mens pasienten blir sykere

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til drift av sykehusene med 1,79 mrd kroner (inkl.
videreføring av tilleggsbevilgningen på 700 millioner som ble gitt i 2007) og til fornyelse av
utstyr og bygninger med 1,67 mrd.
Helse- og omsorgsministeren omtaler budsjettet som en «historisk satsing». Og det skal ikke
være tvil om at denne regjeringen fortjener honnør for å ville gi sykehusene flere kroner enn
noen tidligere regjering har gjort.

Men regjeringen opprettholder resultatkravene. Og satt opp mot sykehusenes akkumulerte
regnskapsmessige underskudd på nesten 18 mrd kroner (i perioden 2002-2006) og den
negative økonomiske utviklingen som har vært fra 2005 til 2006 (jfr rapport fra
Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten, juli 2007), ser vi likevel ikke at regjeringen
gjør noe annet enn å skrive ut flere doser av samme uvirksomme medisin – underfinansiering
– samtidig som det blir stadig flere pasienter.

Departementet skriver (kap. 732 Regionale helseforetak): "Gjennomgang av de regionale
helseforetakenes økonomiske status etter 1. halvår viser at de fleste regioner har store omstil-
lingsutfordringer for å nå resultatkravet for 2007."
og videre:
"Som oppstillingene over resultatutviklingen og prognose for resultat i 2007 viser, er den
økonomiske situasjonen i de regionale helseforetakene fortsatt meget stram og alle regioner
arbeider aktivt for å tilpasse seg eiers resultatkrav. Samlet må det realiseres en betydelig
omstilling for å komme i økonomisk balanse. Departementet ser meget alvorlig på denne
situasjonen."
og videre:
"Selv om alle regionale helseforetak styrer mot balanse i 2007, ligger det nå an til et samlet
underskudd på om lag 1 mrd. kroner inneværende år. Regionale helseforetak må omstille og
effektivisere driften slik at de oppnår økonomisk balanse. For at de økte bevilgningene skal få
den tilsiktede effekt på pasienttilbudet, må det fortsatt være betydelig trykk på
omstillingsprosesser i helseforetakene."

Underfinansieringen og opprettholdelsen av resultatkravene - det som departementet kaller
"fortsatt betydelig trykk på omstilling" - vil svekke sykehustilbudet, øke rovdriften på de
ansatte i sektoren, gi dårligere kvalitet på pasientbehandlingen og forsterke utryggheten i
befolkningen.

Sykehusene må nå få rom for å fokusere på pasienter og kvalitet, i stedet for å bli
kjeppjaget til stadige omstillingsprosesser som ene og alene skyldes underfinansieringen
fra sentrale myndigheter.

I et land med så stor offentlig og privat rikdom er det absurd at helseforetakene skal
sultefores og kjempe med ryggen mot veggen for å nå et urealistisk resultatkrav.
Folkebevegelsen krever at det må tilføres vesentlig mer midler både til drift, utstyr og
vedlikehold av bygninger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar