søndag 18. november 2007

KOMMENTARER TIL STATSBUDSJETT: 3. Folkebevegelsen krever ny og bredere evaluering av reformen!

3. Folkebevegelsen krever ny og bredere evaluering av reformen!

I Folkebevegelsen for lokalsykehusenes alternative evaluering av helseforetaksreformen
(presentert på konferanse i Oslo 3. september 2007) ble det påvist at evalueringen som er
gjennomført i regi av Forskningsrådet ikke er tilstrekkelig som grunnlag for å vurdere
sykehusreformens faktiske konsekvenser på en rekke viktige områder.

Også i den siste av evalueringsrapportene innrømmes dette, når Forskningsrådet selv skriver:
”En viktig ambisjon for resultatevalueringen var å vurdere sykehusreformens effekt på
kvaliteten i behandlingstilbudet – både den faglige, men også slik den vurderes av
pasientene. Dessverre viste det seg vanskelig å få fram prosjekter som kunne vurdere dette.
Hovedgrunnen til dette er i stor grad mangelfullt datagrunnlag i Norge på disse viktige
områdene. Evalueringen har dermed ikke kunnet besvare denne delen av mandatet.
Det foreligger med andre ord ikke god kunnskap om mulige effekter av sykehusreformen på
behandlingstilbudets medisinske kvalitet og pasientenes opplevelse av det. Det mangler
analyser av reformens konsekvenser både med hensyn til behandlingsprosesser/-praksis,
medisinsk resultat og grad av involvering av og innflytelse fra pasientene i
behandlingsforløpet” (Resultatevaluering av sykehusreformen, 5.6. Kvalitet og faglig innhold
(s. 144). Norges forskningsråd 2007).

I statsbudsjettets avsnitt om "Oppfølging av evalueringen" skriver departementet at en har
gjennomført flere tiltak for å videreutvikle og forbedre modellen, og en avslutter med at
”Oppfølging av evalueringen i form av flere konkrete utviklings- og forbedringstiltak vil bli
gjennomført innenfor rammene av (Nasjonal helseplan)”.

Vi kan ikke se at departementet tar konsekvensen av at en faktisk ikke har fått evaluert flere
av de viktigste områdene! Generelt fremstilles resultatene fra evalueringen her på en måte
som ikke gjenspeiler de problemene befolkning, pasienter og ansatte opplever.

Det mangler også en diskusjon om foretaksmodellen faktisk er egnet for styring av
sykehussektoren, noe vi har utfordret regjeringen på i vår alternative evalueringsrapport.

Vi kan ikke se at den rød-grønne regjeringen gjennom sitt forslag til statsbudsjett tar inn over
seg den kraftige kritikken mot reformen som har vært fremmet av blant annet fagfolk innen
helse og organisasjon/ledelse.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene krever derfor en ny og bredere evaluering av
sykehusreformen. Vi trenger en evaluering som tar utgangspunkt i den politiske kritikken som
er reist om foretaksmodellens egnethet og de manglene ved evalueringen som også
fagmiljøene selv har pekt på.

På vegne av Folkebevegelsen for lokalsykehusene, november 2007
Bente Øien Hauge
- koordinator -

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar