lørdag 1. desember 2007

Helse Blefjell: krav om endret inntektssystem for lokalsykehusene

I forbindelse med truslene om nedbygging av ett eller flere av lokalsykehusene i Helse Blefjell, forsterkes kravet om et prosjekt for å endre inntektssystemet slik at en styrker lokalsykehusene. Sykehusaksjonen Notodden skriver i et brev til helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad bl.a.:

---------------------------------
Regjeringen sier i Soria Moria-erklæringen at den vil styrke sykehusenes økonomi og opprettholde et desentralisert sykehustilbud, noe som blant annet sikrer nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Den sier samtidig at ingen lokalsykehus skal legges ned og at regjeringen vil videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehusene, noe som vil styrke kvaliteten på pasientbehandlingen.

Realiteten for Blefjell Sykehus HF, som i dag består av de tre lokalsykehusene på Kongsberg, Rjukan og Notodden, peker mot en utvikling stikk i strid med regjeringens lovnader på dette punktet. Både akuttfunksjoner og fødetilbud vurderes sentralisert eller nedlagt for å tilpasse driften av foretaket til altfor trange inntektsrammer. I både foretaksstyret og sykehusledelsen drøftes samtidig muligheten for nedleggelse og omgjøring av ett av de tre lokalsykehusene til distriktsmedisinsk senter.

Denne utviklingen, stikk i strid med sentrale føringer i Soria Moria-erklæringen, er totalt uakseptabel for befolkningen i nedslagsfeltet for Blefjell Sykehus HF, og vi går ut fra at regjeringen deler vårt synspunkt.

Produksjonen ved Helse Blefjell HF har vært stabil de siste årene, med en økning av personell innenfor psykiatri i henhold til opptrappingsplanen, og en tilnærmet tilsvarende nedgang innenfor andre områder. Det betyr at det i realiteten ikke er en økning av ressursbruken innenfor eksisterende tjenesteområder som gjør at foretaket nå vurderer dramatiske reduksjoner i helsetilbudet i regionen.

Hovedårsaken til at helseforetaket får krav på seg til å redusere driftsnivået, ligger i et feilslått inntektsfordelingssystem som i sin natur er et makrosystem som favoriserer store sykehus med mange spesialistfunksjoner og flere avdelinger innenfor samme medisinske felt. Dermed ivaretas ikke de særskilte forholdene som gjelder for lokalsykehus.

For lokalsykehus, med få eller ingen spesialistenheter og én avdeling/enhet pr. funksjon, vil krav til innsparinger av en viss størrelse medføre at foretaksstyret må fjerne sentrale deler av lokalsykehustilbudet, noe som i sin tur rammer prioriterte oppgaver som akuttberedskap, fødeavdelinger, kreftbehandling, geriatri og kronikere.

Konsekvensene av slike tiltak vil få effekter som relativt raskt vil tappe sykehuset for innhold, og i realiteten endre lokalsykehusets funksjon til et distriktsmedisinsk senter i løpet av kort tid. Dette vil skje uavhengig av om det foreligger en formell beslutning om dette eller ikke.

Blir kravene til innsparinger store nok er det overveiende sansynlig at foretaksstyret ønsker å utrede konsekvensene av nedlegging og omgjøring av et lokalsykehus til et distriktsmedisinsk senter.

Begge disse utviklingstrekkene står i sterk kontrast til Soria Moria-erklæringens punkt om opprettholdelse av et desentralisert sykehustilbud, og garantien om at ingen lokalsykehus skal legges ned.

Inntektsfordelingsmodellen for lokalsykehusene må sikre en god beredskap, gi trygghet samt støtte til primærhelsetjenesten. Dessuten må kompetanse og samhandling mellom 1. og 2. linje sikres, og lokalsykehusene må ha en finansiering som ivaretar behandling av pasienter med kroniske og sammensatte sykdommer. Den må også ta opp i seg særskilte forhold som kjennetegner lokalsykehus, og blant annet gi bedre uttelling for oppgaver som diagnostisering, og etterbehandling og stabilisering av pasienter operert ved større sykehus.

Sykehusaksjonen Notodden er kjent med at sykehusledelsen ved Blefjell Sykehus HF ved flere anledninger har tatt opp muligheten for å se nærmere på et inntektsfordelingssystem som er tilpasset regjeringens målsetning om å opprettholde lokalsykehusene, senest i brev at 4. juli 2007 til viseadministrerende direktør Atle Brynestad i Helse Sør-Øst RHF (vedlagt).

Vi er av den oppfatning av at Blefjell Sykehus HF både innehar kompetanse og motivasjon for å kunne bli en konstruktiv bidragsyter i et opplegg for å prøve ut nye finansieringsmodeller for lokalsykehus, og vi støtter et slikt prøveprosjekt.

Vi forventer at Helse- og Sosialministeren griper inn i den dramatiske situasjonen som har oppstått i Blefjell Sykehus for å sikre at Soria Moria-erklæringens perspektiver for lokalsykehusene ivaretas.

Vi krever:

1. Blefjell Sykehus HF må snarest mulig få status som pilotforetak for utprøving av nye finansieringsmodeller for lokalsykehus.

2. Driftsnivået for 2007 må videreføres i 2008 slik at dagens tilbud av helsetjenester og funksjoner ved alle tre sykehusene i Blefjell Sykehus HF opprettholdes, for å sikre et stabilt pasientgrunnlag i påvente av oppstart for utprøving av ny finansieringsmodell.

3. Landets lokalsykehuspraksis må i framtiden sikre nærhet til helsetilbud, trygghet for kvalitet og forutsigbarhet i tjenestene. Etter vårt syn kan dette kun imøtekommes gjennom et nytt inntektsregime som ivaretar lokalsykehusenes særskilte stilling i helse-Norge, samtidig som bevilgningene til sykehussektoren må ivareta reelle kostnadsøkninger som blant annet skyldes lønns- og prisstigninger.

Lokalsykehusene er viktige byggesteiner i distrikts-Norge, og sikrer blant annet nærhet til nødvendige helsetjenester for industri og næringsliv, trygghet for distriktets innbyggere, arbeidsplasser, tilflytting og nyetableringer. Sykehusaksjonen Notoddens tilsutning de siste par ukene viser bevisstheten i lokalbefolkningen rundt disse forholdene, og dette engasjementet er stadig økende, både fra enkeltpersoner, organisasjons- og næringslivet. (Se vedlegg)

Befolkningen viser med all tydelighet at den vil ha lokalsykehus, regjeringen har lovt at befolkningen skal få beholde lokalsykehus, men slik realiteten nå er, bygges innholdet i lokalsykehusene ned, og man nærmer seg raskt nedleggelser. Dette vil vi ikke akseptere.

--------------------

• Les hele brevet ved å klikke på overskriften her og velge deg videre til "Uttalelser" på Sykehusaksjonen Notoddens nettsider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar