tirsdag 11. desember 2007

Fra debatten i Stortinget: Sylvia om bevilgningene til sykehuset

Hvor er logikken når statsråden i Stortingssalen mandag 10. desember forteller at sykehusene i 2008 må redusere med 1 milliard i forhold til i år, og samtidig hevder at budsjettet gir rom for 18 000 flere behandlinger???

Her fra referatet (midlertidig versjon) fra hva statsråd Sylvia Brustad sa:
"Jeg tror ikke det kan være noen tvil om at sjukehusa neste år styrkes vesentlig. Det er aldri før blitt satset så mye i et enkelt år på sjukehussektoren som det gjøres neste år hvis Stortinget vedtar Regjeringas forslag. For første gang etter 2002 budsjetteres det med aktivitetsvekst.

Det legges bl.a. til rette for, noe flere talere har vært inne på, en økning i all pasientbehandling med 1,5 pst. fra 2007 til 2008. Det er altså lagt inn midler slik at vi neste år kan tilby om lag 18 000 flere behandlinger.

Regjeringa mener også at sjukehusa ikke skal være nødt til å ta opp dyre lån for å gjenanskaffe helt nødvendig bygg og utstyr. Det er bakgrunnen for vårt forslag om 1,67 milliarder kr nettopp til dette, slik at vi neste år totalt kan bevilge 5,3 milliarder kr til dette formålet. Hvis Stortinget slutter seg til disse forslagene, vil vi få på plass en svært viktig forutsetning for hele sjukehusreformen. På den måten vil sjukehusa betale mindre i renteutgifter, og dermed vil sjukehusa også få mer penger direkte til pasientbehandling.

Til tross for det meget gode økonomiske opplegget for sjukehusa neste år, er det heller ingen tvil om at sjukehusa fortsatt står overfor store utfordringer. For å oppnå økonomisk balanse for neste år, må kostnadene reduseres med om lag 1 milliard kr sammenlignet med i år. Helseforetakene verken kan eller bør bruke mer penger enn det Stortinget til enhver tid stiller til disposisjon, og det håper jeg alle er enig i."

• Klikk på overskriften for å lese referat fra stortingsdebatten mandag 10. desember.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar