tirsdag 25. desember 2007

Kommentar i Sandefjords blad

"Sandefjord sykehus er til salgs, etter styrevedtak i Sykehuset i Vestfold (SiV) tidligere i uken. Parallelt med vedtaket om vårt lokalsykehus, vedtok SiV-styret blant annet også å avvikle akuttfunksjonen ved sykehuset i Larvik for å komme i mål med kostnadsreduksjoner for til sammen 90 millioner kroner for SiV-budsjettet i 2008.
For å kunne nå målsettingen om økonomiske balanse for neste års drift, innebærer det å kutte drøyt 100 årsverk ved SiV og redusere kapasiteten med 18 senger. En uunngåelig konsekvens er at behandlingstilbudet blir dårligere."
(…)

Sandefjords blad har mottatt leserinnlegget fra Rune Skjælaaen (se saken over) og kommenterer slik:

"I sitt brev skriver Skjælåen: "I disse budsjettider er det altfor mange medieoppslag om at lokalsykehus eller viktige tilbud ved slike vurderes nedlagt. Det er uheldig av mange grunner. Først og fremst fordi disse helsetilbudene er nødvendige og viktige for folk. Forslag om nedleggelse av tilbud skaper utrygghet og frustrasjon".

Noen spørsmål i den forbindelse: 1) Skal media la være å skrive om "lokalsykehus eller viktige tiltak ved slike" som nedlegges? 2) Skjerper det kravet til å la være å omtale saken når "disse helsetilbudene er nødvendige og viktige ...?" 3) Er det medias eller helsemyndighetenes ansvar at "... nedleggelse av tilbud skaper utrygghet og frustrasjon?"

Når så Skjælåen følger opp med: "Disse stadige forslagene er svært uheldige fordi regjeringspartiene i Soria Moria-erklæringen har lovet følgende: Regjeringen vil opprettholde et desentralisert sykehustilbud som blant annet sikrer nærhet til akuttfunksjoner (...). Ingen lokalsykehus skal legges ned. Det er nødvendig at denne garantien blir understreket av statsråden i helseforetakene".

Da må det være grunn til å spørre:
1) Vet ikke Sp. s helsepolitiker hvem hans parti samarbeider med i regjering? (Ap og SV).
2) Vet han ikke hvilket parti helseminister Sylvia Brustad tilhører?
3) Vet han ikke hvilke pålegg statsråden har gitt helseforetakene?


SiVs styreleder konstaterer at sykehussektoren aldri har fått overført så mye penger som nå, men at en stadig utvidelse av tjenestetilbudet og en kontinuerlig vekst av ansatte gjør at kostnadene også øker.

Da er det all grunn til å tro at Norsk Sykepleierforbund Vestfold har rett i sin påstand om at spesialisthelsetjenesten er underfinansiert i forhold til de oppgaver den skal fylle og de krav dette skal skje innenfor. Spørsmålet er; Hva gjør man med det? Mer penger er ikke alltid løsningen på alt, men det er i hvert fall all grunn til å tro at teknologiske fremskritt som muliggjør behandling av flere mennesker på flere områder også krever en uttelling i økonomiske ressurser. Ikke minst parallelt med at enda flere blir eldre.

Og når lønnskostnadene i dag utgjør ca. 70 prosent av sykehusets totale kostnader, er det trolig lite forbedringspotensial i den andel de nærmeste årene. Ikke minst i lys av at økningen i antall eldre også innebærer at behovet for sykepleierkompetanse vil øke.

Når ropene om "mer penger" forstummer kan man prøve med "økt effektivitet", men da skal man vite at SiV allerede er blant landets aller mest kostnadseffektive sykehus. Og hva med motivasjonen når stadig forbedret effektivitet "belønnes" med færre årsverk samtidig som kundegrunnlaget stadig vokser?

Stadige tilstramninger parallelt med Arbeidstilsynets "God vakt"-kampanje – som har vist at det ikke er samsvar mellom oppgaver og ressurser – kan være en annen utfordring som tikker stadig nærmere utløsning. Og færre sengeplasser gir naturlig nok færre pasienter i sykeseng, eventuelt enda kortere liggetid. Trolig med enda større press på plassene i den lokale eldreomsorgen som resultat."

• Les hele kommentaren i Sandefjords blad ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar