tirsdag 3. juni 2008

Forsvar Lærdal sjukehus i dialogmøte med Helse Førde-styret

Forsvar Lærdal sjukehus og andre aksjonsgrupper var invitert til dialogmøte med styret i Helse Førde onsdag 28. februar.

Fra sykehusaksjonen møtte Siv Enerstvedt, Kari Rikheim og Bente Øien Hauge. De fleste medlemmene i styret i Helse Førde og enkelte representanter for administrasjonen deltok i møtet.

Aksjonsgruppa Forsvar Lærdal sjukehus hadde forberedt en presentasjon der vi bl.a. problematiserte om reell dialog er mulig mellom oss?
Når man sammenligner styret og aksjonistene er det stor avstand:
- Hva er vi opptatt av (fokus)?
- Hva ser vi etter (bekreftelse)?
- Hvilken informasjon har vi (og fra hvem)?
- Hvem er våre ”overordnede”/hvem svarer vi for?
- Hvilke dimensjoner argumenterer vi i forhold til? Faglige, politiske, økonomiske, praktiske …?

Videre pekte vi på ulike konfliktlinjer innenfor systemet på den ene siden og mellom systemet og "folket" på den andre siden.

Vi var innom den politiske dimensjonen, med muligheten for at helseforetaksreformen står foran en kollaps, med sine vedvarende politiske problemer, som: Underskudd - underfinansiering, uro blant befolkning og personale, regional skjevdeling, ventelister, brudd på Soria Moria-erklæringen og at tilbud legges ned av økonomiske årsaker, ikke faglige.

Det er skapt et inntrykk av behov for omfattende strukturrasjonalisering i spesialisthelsetjenesten. Er dette bildet riktig, spurte vi? For organiseringen, spesielt regnskaps- og økonomisystemet utfordres av folk som Fanny Voldnes, Bjarne Jensen, Unni Hagen, Egil Marstein m.fl. - som blant annet har påvist at Norge ikke bruker mer enn gjennomsnittlig på helsetjenester i forhold til BNP for andre OECD-land med høyt BNP. Og at helseforetakene ikke ville hatt underskudd dersom en hadde ført regnskap etter fylkeskommunale prinsipper (noe som er bekreftet i en Helse Vest-styresak i februar i år).

Alle styremedlemmene fikk hvert sitt eksemplar av den alternative evalueringsrapporten av helseforetaksreformen som Folkebevegelsen for lokalsykehusene laget i september ifjor. (Les sammendraget av rapporten her.)

Av konkrete saker vi var opptatt av, trakk vi frem fire områder:

1. FØDETILBUDET I INDRE SOGN
Prinsippet om forhåndsseleksjon fungerer ikke i praksis, for det skjer med ujevne mellomrom at fødselen går for fort til at de forventede komplikasjonsfødslene rekker frem til Førde. Da må de likevel til Lærdal for å få fødselshjelp. Og de forventede ukompliserte fødslene som er selektert til fødestuen kan utvikle seg katastrofalt - det har det jo vært flere eksempler på i år. Så det gir best kvalitet om en har lokal fødeavdeling, som er innstilt på å ta et større spekter av fødsler.
Vi mener det er uheldig at en så stor andel av de fødende må ut på veiene, aldeles unødig.
Vi ga også uttrykk for bekymring for alle som reiser i privatbil fra Førde/Voss til barselopphold i Lærdal (eller hjem) dagen etter fødselen.
Og så formidlet vi at mange gravide i Indre Sogn er urolige og har mange bekymringer i forhold til om de vil kunne rekke frem til, eller fullføre, fødselen på forventet fødested.

2. AKUTTBEREDSKAP OG OVERVÅKING
Det går rykter om at overvåkingsavdelingen skal legges ned, sa vi og etterlyste foretakets tanker i forhold til fremtidig akuttberedskap ved Lærdal sjukehus.

3. LOKAL ADMINISTRATIV LEDELSE
Til tross for at klinikkorganiseringen ser ut til å ha gitt bedre faglig samarbeid mellom instituasjonene i Helse Førde, er det vårt inntrykk, både fra Lærdal og andre steder, er at det savnes lokal administrativ ledelse, både driftsmessig og administrativt. Det fremstår som noe uklart hvilken rolle lokale koordinatorer skal ha. Vi pekte på at det kan oppstå frustrasjon og avmaktsfølelse med lange kommunikasjonslinjer, bl.a. i forhold til innkjøp og praktiske tiltak.

4. PROSESSER
Vi stilte spørsmål om Helse Førde hører på kritiske stemmer i prosessene eller om en, som styreleder i Helse Midt-Norge RHF har uttalt, "samarbeider med de som vil omstilling" og brukte eksempel med utsortering av gule lapper etter gruppearbeid.

AVSLUTNING PÅ VÅRT INNLEGG
- Ingen er mot utvikling og modernisering - selvfølgelig heller ikke aksjonister!
- Forandring må ikke skje på bakgrunn av økonomi, men til pasientens beste
- Vi ser at Helse Førde gjør mye bra, men det er fortsatt behov for oss som ”vaktbikkjer”, samtidig som vi faktisk er Helse Førdes allierte i kampen for økte rammer

• Klikk her for å lese Helse Førdes sider og her for å lese deres reportasje om dialogmøtene i forrige uke
• Klikk her for å lese nyheter fra aksjonen Forsvar Lærdal sjukehus

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar