lørdag 4. september 2010

Arendal: Barneavdeling trues av nedleggelse


ARENDALS TIDENDE Akuttfunksjonen og sengeposten ved barneavdelingen på sykehuset i Arendal kan bli nedlagt. Det er et av forslagene som har kommet opp i arbeidet med ny strategiplan 2012-2014 for Sørlandet Sykehus HF (SSHF).

Fordeling
Sykehusstyret har vedtatt å rullere strategiplanen, som er det dokumentet som angir funksjonsfordelingen mellom sykehusene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Frykten blant mange pårørende er stadige omkamper om funksjonene mellom sykehusene når strategiplanen kun gjelder for to år av gangen.

Bekrefter vurdering
Til Arendals Tidende bekreftet administrerende direktør ved SSHF, Jan-Roger Olsen, i går at nedleggelsesforslaget har kommet opp.
- Vi er i gang med oppdateringen av strategiplanen. Barnesenterets funksjoner og organisering er en av grunnene til at planen rulleres, og ja, dette er til diskusjon, sa Olsen i en kort kommentar.


Skal utredes
Til våren lages utkastet til den nye strategiplanen. Den skal også ut på høring, men så skal planen behandles i styret i juni 2011, slik at planen kan følges opp i budsjettarbeidet for 2012. Både klinikksjefer og tillitsvalgte er med i strategiplanarbeidet. Det er satt ned en "strategisk faggruppe" bestående av nevnte representanter, samt fagdirektør og administrerende direktør. Denne gruppa skal "peke på og vurdere hvilke medisinskfaglige og økonomiske muligheter og utfordringer som bør vurderes og utredes i prosessen", i følge SSHF. Det er i denne gruppas arbeid at forslaget om å se på funksjonsfordelingen i Barnesenteret har kommet opp.

Spisskompetanse
Barnesenteret har poliklinisk tilbud og sengeposter i Arendal og Kristiansand, på førstenevnte har de spisskompetanse innen mage- og tarmlidelser, i Kristiansand innen hjerte- og avansert nyfødtmedisin. Kåre Danielsen er senterets avdelingsleder. Han har for øvrig tidligere gitt uttrykk for at spesialiserte funksjoner bør samles, blant annet da medisinsk klinikksjef Pål Friis ble sagt opp. Da var Danielsen blant avdelingslederne fra medisinsk klinikk som var redde for at arbeidet med samlokaliseringer skulle stoppe opp, og dermed ga sin støtte til Friis gjennom en pressemelding. Det har ikke lyktes Arendals Tidende å få kontakt med Danielsen for en kommentar.

For få lege-ids
Tone Kristin Hansen er leder ved barneavdelingen på sykehuset i Arendal. Hun forklarer situasjonen slik:
- 14. september samles en prosjektgruppe som skal se på konsekvensene av endringer i Barnesenteret. Problemet er at vi i Arendal ikke har nok lege-id-nummer det vil enkelt forklart si stillingshjemler, til å opprettholde en alminnelig ordinær vakt. Disse hjemlene blir tildelt nasjonalt. Vår avdeling skulle helst hatt seks overlege-hjemler, mot dagens fem, og seks til åtte assistentlege-hjemler, i dag har vi to.

- Lett å rive ned
- Men dette er noe vi har arbeidet og strev med i flere år. Til nå har vi greid å få til midlertidige løsninger, men vi kan ikke leve evig på de, fastslår Hansen.
- Det er klart det er vanskeligere å bygge opp enn å rive ned. Så om en først gjør en dramatisk endring, så blir det vanskelig å endre den tilbake igjen, kommenterer Hansen. Hun understreker at representanter fra Arendal også skal med i den kommende prosjektgruppa. Overlege og medisinsk rådgiver, Jasmina Keljalic, ved avdelingen i Arendal sier til Arendals Tidende at hun håper styret ser etter løsninger på avdelingens problem også andre steder enn ved fordelingen av lege-id-numrene.
- Vi som jobber her er meget innstilte på å bevare en fullverdig barneavdeling i Aust-Agder, det skal vi klare å få til! Men da må også styret se på andre muligheter enn id-numrene for å løse dagens problem, sier Keljalic. Også tillitsvalgte er opptatt av hva som skjer i saken:
- Vi har hørt om dette, men foreløpig har vi fått veldig lite informasjon, sier Merethe Hoel. Hun er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet ved sykehuset, og forteller videre at hovedtillitsvalgte, lokalt tillitsvalgte og verneombud samles onsdag 8. september for å få mer informasjon:
- Barnesentret hadde nylig et strategiseminar, på vårt møte får vi orientering om hva som skjedde der. Hovedverneombudet var med, men ellers vet vi som sagt lite, konstaterer Hoel.

I siste instans er styret som avgjør Barnesenterets framtid. Det skjer tidligst neste vår.

• Les saken i Arendals Tidende ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar