søndag 18. april 2010

Lokalsykehus viktige for eldre pasienter

I disse tider, hvor det foreslås å erstatte lokalsykehus med distriktsmedisinske sentre o.l., kan det være interessant å kikke tilbake på rapporten som Helsedirektoratet la frem for et par år siden. I omtalen av rapporten slås det bl.a. fast "Eldre pasienter skal ha samme tilgang til spisskompetanse ved behov som befolkningen ellers." Hvordan man skal kunne oppnå lik tilgang til spisskompetanse for eldre ved å flytte dem fra spesialisthelsetjenesten til et lavere nivå som DMS, fremstår som mildest talt underlig … I rapporten står det bl.a.: "Akuttilbud til eldre pasienter med akutt funksjonssvikt, akutt hjerneslag eller andre akuttgeriatriske tilstander vil være en naturlig del av lokalsykehusfunksjonen."


HELSEDIREKTORATET (NOVEMBER 2007) Lokalsykehusene vil spille en viktig rolle når spesialisthelsetjenestene for eldre skal styrkes. Det er en av konklusjonene i Sosial- og helsedirektoratets rapport «Respekt og kvalitet».

Det er behov for å bedre spesialisthelsetjenestene til eldre. Det slår regjeringen fast i Nasjonal helseplan. I en ny rapport om styrking av spesialisthelsetjenester for eldre beskriver Sosial- og helsedirektoratet mål og strategier for å oppnå dette.

Lokalsykehusene vil spille en viktig rolle i å bedre disse tjenestene. Nærhet og lokalkunnskap er sentrale verdier i helsetjenesten for eldre. Nært samarbeid med den kommunale helse- og omsorgstjenesten er viktig for en helhetlig helsetjeneste for de eldre pasientene.

Lokalsykehusenes vektlegging av breddekompetanse fremfor spisskompetanse vil legge til rette for en bredere tilnærming til eldre pasienter med flere sykdomstilstander og sammensatte problemer. Sosial- og helsedirektoratet anbefaler derfor at lokalsykehusene blir et tyngdepunkt i spesialisthelsetjenesten for eldre. Eldre pasienter skal ha samme tilgang til spisskompetanse ved behov som befolkningen ellers.

Samarbeid med den kommunale helse- og omsorgstjenesten er også viktig innenfor psykisk helsevern. Rapporten fokuserer derfor på de distriktspsykiatriske sentrene og deres rolle og oppgaver i forhold til de eldre pasientene.

Det er et viktig at spesialisthelsetjenesten fremmer eldres evne til å mestre egen sykdom og funksjonssvikt. Spesialisthelsetjenesten må møte disse pasientene med respekt og holdninger som understøtter deres verdighet, og tilby tjenester som er tilpasset eldres individuelle behov. Dette krever kompetanse om aldringsprosessen og eldres sykdommer og sykdomsforløp. En bred tilnærming til eldre pasienter med vekt på tidlig rehabilitering ved akutt funksjonssvikt bør innarbeides både i grunnutdanning og spesialistutdanning.

Shdir anbefaler også at kompetansen om eldre pasienter og tjenester de har behov for styrkes gjennom økt satsing på utdanning, kompetanseheving og forskning.

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med de regionale helseforetakene og konsentrerer seg om seks innsatsområder.

• Klikk her eller på overskriften for å komme til denne saken på Helsedirektoratets sider

• Klikk her for å laste ned rapporten "Respekt og kvalitet"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar