tirsdag 6. april 2010

Senterpartiets parlamentariske leiar: Bevar lokalsjukehusa


SENTERPARTIET.NO Sps stortingsgruppe er uroa over at lokalsjukehus på sikt kan bli lagt ned og har skrive brev til helseminister Strøm-Erichsen om saka.


Til Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen
Postboks 8011 Dep.
0032 Oslo

Konkretisering av Regjeringsplattformen. Lokalsykehus akuttberedskap og fødetilbud.

Innledningsvis vil jeg vise til Politisk plattform for flertallsregjeringen, der det blant annet står:
”-at foretaksmodellen innenfor spesialisthelsetjenesten videreføres

-at Nasjonal helseplan skal videreutvikles til å bli et mer operativt redskap for prioriteringer innenfor de samlede helse- og omsorgstjenestene. Den skal sikre god politisk styring gjennom å være et strategisk styringsdokument for helsetjenesten. For å sikre en reell prioriteringsdebatt skal fylkeskommunene involveres i en høringsrunde.

-regjeringen vil videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus. Dette kan bety at enkelte sykehus skal gjøre andre oppgaver enn i dag, blant annet sett i sammenheng med samhandlingsreformen. I dette arbeidet legges det til grunn at dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes. Dette vil blant annet sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud, selv om slike tilbud ikke gis ved alle sykehus. Ingen lokalsykehus skal legges ned.”

Det foregår i dag mange prosesser i helseforetak og i regionale helseforetak som kan føre til vedtak i strid med Senterpartiets forståelse av disse formuleringene. Mange av prosessene er kommet så langt at det legges opp til vedtak i helseforetakenes styrer i løpet av 2010.

Vi deler den uro som svært mange uttrykker om at vedtakene kan føre til at lokalsykehus på sikt kan bli lagt ned samtidig som Stortinget arbeider med ny nasjonal helseplan og en ny helsereform, samhandlingsreformen. En del prosesser i helseforetakene legger også opp til vedtak som direkte påvirker kommunene sin situasjon. Dette er prosesser som skal gjennomføres sammen med kommunene gjennom innføringen av samhandlingsreformen.

Vi mener det er svært uheldig om det på denne måten blir klart demonstrert at helseforetakene har fått overta en viktig del av utformingen av norsk helsepolitikk.

Lokalt reagerer og aksjoneres det mot enkeltavgjørelser. Det er få om noen som har full oversikt over alle de endringer som foreslås eller utredes.

De regionale helseforetakene kjører hvert sine løp. Det som foreslås i Helse Midt berører i høy grad sykehus og tilbud også i nabodistrikt som Østerdalen, Nordfjord og på Helgeland.

Jeg opplever at det er en stor og berettiget uro. De lokalesykehus som vi mener skal utvikles videre og styrkes som følge av samhandlingsreformen, kan forvitre og forsvinne før den tid. Det skapes tvil om hvorvidt enkelte skal fortsette, noe som igjen fører til dårlig rekruttering. Når fødetilbud skal gjennomgås, skal det faglige nivå bestemme hva som kan kalles fødeavdeling. Dersom akuttkirurgien forsvinner, blir dette et argument for i neste omgang å legge ned en fødeavdeling.

På denne bakgrunn behandlet Senterpartiets stortingsgruppe en sak der følgende vedtak ble fattet:
1. Viktige spørsmål om investeringer i helseforetakene og endringer av tilbudene ved lokalsykehusene bl.a. når det gjelder akuttkirurgi og fødeavdelinger/fødetilbud skal behandles av Stortinget i Nasjonal Helseplan 2011-2015 slik at Soria Moria II følges opp.

2. Det legges til grunn at igangværende utredninger i helseforetakene om disse tema ikke føres fram til vedtak, men brukes som innspill til Stortingets behandling.

Jeg vil be om at statsråden tar de initiativ som trengs for å følge opp dette vedtaket. Jeg ser fram til at det i arbeidet med Nasjonal Helseplan 2011-2015 legges opp til en konkretisering av de formuleringer de tre regjeringspartiene ble enige om i arbeidet med den politiske plattformen.


Med vennlig hilsen

Senterpartiets stortingsgruppe

Trygve M Slagsvold Vedum
Parlamentarisk leder

11.03.2010

• Les brevet på Senterpartiet sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar