fredag 9. april 2010

Pressemelding fra Arbeiderpartiet: Ingen lokalsykehus skal legges ned


PRESSEMELDING FRA ARBEIDERPARTIET Regjeringen vil ha en helsetjeneste som ligger i front både medisinsk og teknologisk. Alle skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester uavhengig av økonomi og bosted.

Regjeringen har ikke fremmet forslag om nedleggelse av sykehus. Flere av helseforetakene har imidlertid lagt fram forslag som har ført til stor debatt. Vi skjønner uroen, men helseministeren vil følge nøye med og kan alltid gripe inn dersom det fremmes forslag i strid med regjeringens politikk.

Regjeringens politikk er klar:

Ingen lokalsykehus skal legges ned. I noen tilfeller vil det bli bygd nye sykehus som erstatter flere gamle som ligger i nærheten. Et eksempel på dette er Østfold.
Akuttfunksjoner og fødetilbud skal være nær der folk bor, selv om slike tilbud ikke gis ved alle sykehus.
Vi må fortsette arbeidet for en bedre arbeidsdeling mellom sykehusene. Det betyr at enkelte sykehus i framtiden skal gjøre andre oppgaver enn i dag. I framtida vil vi ha andre helseutfordringer. Tjenestene vil bli ennå mer spesialisert. Samtidig skal vi behandle en befolkning som blir eldre og som har flere livsstilsykdommer som for eksempel kols og diabetes.
Regjeringen har tidligere lagt fram for Stortinget at akuttmedisinske funksjoner ved lokalsykehusene skal tilpasses de lokale forholdene. Hvilke tjenester som er ved de sykehusene som har akuttfunksjoner kan derfor variere ut fra lokale forhold.

Stortinget har også bedt om at fødetilbudet skal gjennomgås for å sikre at befolkningen får et tilbud med god kvalitet. De regionale helseforetakene skal i samarbeid med kommunene legge fram regionale planer for fødselsomsorgen før 1.juli. Helsedepartementet har gjort det klart at det ikke er aktuelt å gjøre endringer i fødetilbudet før dette arbeidet er ferdig, med mindre dette er nødvendig for å sikre kvaliteten. Helse- og omsorgsministeren vil forsikre seg om at det er en god lokal forankring i denne prosessen og at planene er i samsvar med regjeringens politikk.

Publisert 08.04.2010

• Les pressemeldingen på Arbeiderpartiets sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar