torsdag 20. november 2008

Advarer mot Louisenbergmodellen: - Modell på feil premisser


KRONIKK I DAGENS MEDISIN - Lovisenberg-modellen er ikke en god modell for lokalsykehusene. Økonomisk argumentasjon skal ikke legitimere betenkelig intensivmedisin, hevder Trygve Kjelstrup.

Trygve Kjelstrup, overlege ved Anestesiavdelingen, Diakonhjemmet Sykehus

DEN NYE DIREKTØREN i Helse Sør-Øst, Vidar Haukeland, tidligere direktør på Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS), fremstiller i hovedstadsprosessen intensivavdelingen på LDS som modell for andre lokalsykehus.

Med 21 års erfaring fra anestesi og intensivavdelinger i Tyskland og Norge, deriblant i syv år som overlege ved Rikshospitalet frem til 2005, var jeg i to år ansatt ved LDS.

Hjemmevakt - ikke godt nok
Den indremedisinske intensivavdelingen ved LDS har blant annet to respiratorplasser. Anestesilegen som skal være med på mottak av dårlige pasienter og som har ansvaret for pasienter tilkoblet respirator, har hvilende hjemmevakt etter kl 18.00 og mesteparten av helgen. Dette gir kanskje kortsiktige økonomiske besparelser, men gir ikke en god nok kvalitet i behandlingen av kritisk syke pasienter.

En velfungerende anestesiavdeling er nødvendig for sykehusenes avanserte virksomhet innen kirurgi, akuttmedisin og intensivbehandling. Uten anestesilege blir stabilisering og behandling av kritisk syke pasienter vanskelig å gjennomføre. Moderne intensiv og respiratorbehandling krever anestesilegens tilstedeværelse.

Tvilsom pasientsikkerhet
Lovisenberg-modellen, med respiratorpasienter og anestesilegen «hjemme» på vakt, planlegges nå gjennomført på lokalsykehusene i regionen. Dette skjer på tross av tvilsom pasientsikkerhet ved akutte innleggelser av alvorlig syke og respiratorpasienter når anestesilegen ikke er til stede. Kvalitetsstandarden for anestesi i Norge krever to anestesikyndige til stede under innledning av narkose og når pasient tilkobles respirator.

Fagmiljøet i Norge og internasjonalt godkjenner kun respiratorbehandling med anestesilegen i tilstedevakt.

En problemavdeling
Intensivavdelingen ved LDS har vært en problemavdeling i flere år. En langvarig arbeidskonflikt mellom anestesilegene og administrasjonen, også med utgangspunkt i forholdene på akuttmottaket og intensivavdelingen, har ført til en påfallende utskifting av overleger.

Signalene fra anestesiavdelingen til administrasjonen om disse problemene har direktør Vidar Haukeland åpenbart ikke registrert.

• Les kronikken i Dagens Medisin ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar