søndag 2. november 2008

UTTALE: Statsbudsjettet – fortsatt kutt og omstillinger


Da helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen la fram forslag til statsbudsjett for 2009, uttalte han at ” Vi har styrket og ryddet opp i sykehusøkonomien.” Vi mener denne uttalelsen er misvisende når summen av underskudd og etterslep fortsatt er mange ganger større enn økningen i bevilgningene. Ved en nærmere gjennomgang av forslaget finner vi at totalt sett vil lite av økningen på 6,56 milliarder bety noe for pasientbehandlingen. De siste årene har Norge brukt en stadig mindre andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) på offentlige helseutgifter.

Vi ser at helseforetaksstyrene fortsatt foretar grep som svekker tilbud til pasientene, og at ansatte fortsatt må bruke tid på omstillinger og tilpasninger til nedskjæringer for å imøtekomme kravet om budsjettbalanse. Ett eksempel på dette er Nordlandssykehuset der de setter norgesrekord i å ha færrest senger per 1000 innbyggere. I følge direktøren er antallet sengeplasser så sterkt redusert at medisinsk avdeling i Bodø kan få et korridorproblem.

Til tross for departementets mål om 1,5% økning i pasientbehandlingen, gir bevilgningene ikke rom for en reell økning.
Når det gjelder dekning av økte pensjonskostnader, så har denne posten fram til nå vært holdt utenfor resultatkravene, så det endrer ikke noe i forhold til budsjettarbeid med sparekrav og kutt på sykehusene.

Det er positivt at skjevfordelingen mellom regionene søkes rettet opp. Magnussen-utvalgets forslag til endret fordeling forutsatte kutt i bevilgningene til Helse Sør-Øst og økning til de tre andre helseregionene. Med Helse Sør-Østs underskudd, ville det selvsagt vært uakseptabelt å kutte her. Men den totale rammen burde vært økt slik at de andre regionene fikk tilsvarende mer for å komme opp på samme nivå.

Forslaget om økt basistilskudd for å lette omstillingsutfordringer på 500 millioner, er bare litt over halvparten av årets antatte underskudd på 900 millioner kroner for de regionale helseforetakene.

Statsbudsjettet betyr også at det fortsatt vil være etterslep på vedlikehold av bygninger og utstyr. Alt i alt opplever vi at lokalsykehusenes framtid fortsatt er usikker, spesielt fordi vår nye helse- og omsorgsminister alt før sommeren varslet ytterligere sentralisering i sykehussektoren. Dette er det ingen grunn til å være fornøyd med!

Folkebevegelsen for lokalsykehusenes landssamling, Oslo, 2. november 2008

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar