søndag 2. november 2008

UTTALE: Folkebevegelsen krever reelle prosesser og politisk behandling av ”Hovedstadsprosessen” (endringene i Helse Sør-Øst RHF)


Flere av sykehusene i Oslo brukes av pasienter fra hele landet. Derfor har den såkalte Hovedstadsprosessen, med endringer av spesialisthelsetjenesten både i Oslo-regionen og resten av Helse Sør-Øst, betydning for hele landet. Prinsippene som omstillingene baseres på vil i praksis legge føringer for, og virke inn på, de andre helseregionene. Folkebevegelsen for lokalsykehusenes tre krav er:

1) Reelle prosesser og konsekvensutredninger
Ut fra erfaringer med tidligere omstillinger både når det gjelder tjenester, funksjonsfordeling og antall ansatte, kan ikke en slik dramatisk omstilling gjennomføres på en forsvarlig måte med det høye tempoet det har vært lagt opp til. Hovedstadsprosessen har, til tross for at den har involvert mange fagfolk og brukere, også vært preget av toppstyring og mangel på grundig vurdering av konsekvenser for tjenestetilbud innenfor hele helsevesenet. Flere av høringsinstansene er bekymret for ulike områder som økt sårbarhet, økt transport og redusert trygghet for riktig diagnostisering. Det hevdes også at det mangler utredning av befolkningens behov for helsetjenester og at det brukes tildels udokumenterte påstander om overkapasitet. Det er ikke nok fokus på at helsepersonell skal sikres tid, ressurser, kompetanse og arbeidsforhold som gjør dem istand til å gi oss pasienter god behandling, pleie og omsorg.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene er spesielt opptatt av at Aker Universitetssykehus får beholde rus, psykiatri, akuttkirurgi og sin unike spisskompetanse på en rekke områder. Dette bl.a. for å utjevne helsemessige forskjeller mellom øst og vest i Oslo. Sykehuset bør fortsatt få ha ansvar for befolkningen i Groruddalen og Follo-området.
Vi mener også at dagens foretaksstruktur med fullverdige akuttsykehus må opprettholdes både i Telemark og Vestfold. Også lokalsykehusene på Rjukan, Notodden og Kongsberg må opprettholdes med medisinsk og kirurgisk akuttberedskap.

2) Politisk behandling i regjering og Storting
Det legges nå opp til at store strukturelle endringer i sykehustilbudet for halve Norges befolkning skal vedtas av styret i et regionalt helseforetak, Helse Sør-Øst, som er utenfor demokratisk kontroll. Folkebevegelsen mener at sykehustilbud skal være underlagt politisk styring, og vi krever derfor at behandlingen av dette skal løftes opp på høyeste politiske nivå.

3) Utsettelse av vedtak til Samhandlingsreformen er lagt fram
Helse- og omsorgministeren har nylig satt ned et ekspertutvalg. Utvalget skal forberede en reform for gjennom økonomiske og juridiske virkemidler (”systemer”) å bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Da finner vi det helt ulogisk at store strukturelle endringer nå vedtas i Helse Sør-Øst bare måneder før reformen legges frem til politisk behandling.

Med utgangspunkt i dagens organisering og utfordringene i årene framover, må en fremtidig omorganisering ivareta behovene for fullverdige lokalsykehus for befolkningen i hele Helse Sør-Øst.
Oslo må selvsagt fortsatt beholde sykehus med landsdekkende høyspesialiserte funksjoner.

Folkebevegelsen for lokalsykehusenes landssamling, Oslo, 2. november 2008

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar