søndag 2. november 2008

UTTALE: Samhandlingsreformen – svaret på helseutfordringene våre?


Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen varslet tidlig i høst en ny reform som har fått navnet ”samhandlingsreformen”. Han nedsatte samtidig en ekspertgruppe som skal gi råd til statsråden i arbeidet med denne reformen som skal presenteres i april. I statsrådens begrunnelse for en slik reform kan vi lese: "Lange ventetider, pasientkøer, milliardsprekk i sykehusøkonomien, mangelfull rehabilitering og for lite ressurser til forebygging. Norge bruker mest i verden på helse, men får ikke mest helse igjen for hver krone."

Vi konstaterer at statsråden deler Folkebevegelsen for lokalsykehusene og mange andres oppfatning av at det er store problemer og utfordringer i spesialisthelsetjenesten. Men vi stiller spørsmålet om den varslede reformen vil løse de grunnleggende problemene i sykehusene.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene laget i 2007 en alternativ evaluering av helseforetaksreformen. I en av artiklene skriver revisor og nestleder i LOs næringspolitiske utvalg Fanny Voldnes: ”Reformens økonomistyringssystem inviterer til juks og fjerner oppmerksomheten fra formålet med selve tjenesten, som er befolkningens behov for hjelp ved sykdom. Et godt helsetjenestetilbud må ta utgangspunkt i befolkningens behov og ikke hva som er mest lønnsomt for det enkelte sykehus eller helseforetak. Tiden er overmoden for at myndighetene tar inn over seg at dette økonomistyringssystemet faktisk er uegnet og en velferdsstat lite verdig”.

Vi vil også minne om evalueringsrapporten fra 2007 om finansieringsordningen i sykehusene som ble laget på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Den viste at dagens ordning med stykkpris fører til at sykehusene prioriterer «lønnsomme» pasienter. ”Feilprioritering av pasienter, dårligere kvalitet på behandlingen og uforutsigbarhet for sykehusenes økonomi er noen av de uheldige konsekvensene av dagens finansieringsordning”, står det blant annet.

Folkebevegelsen kan ikke se at noen av disse grunnleggende problemene blir diskutert eller løst ved ”samhandlingsreformen”. Det bekymrer oss også sterkt at flere sentrale politikere, både i regjeringen og i opposisjonen, ser ut til å ville skyve oppgaver fra sykehusene over på kommunene uten å garantere at det vil følge med nok økte ressurser. Kommunene sliter med stramme budsjetter, og vi frykter for at sykehusene dermed vil spare penger på bekostning av tjenestetilbudet i kommunene.

Vi er ikke uenige i at det er behov for bedre samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Dette ble bl.a. påpekt i lokalsykehusutvalgets rapport som ble lagt fram i mars 2007. Men skal en slik reform få effekt, må regjeringen og Stortinget først fjerne det største hinderet: Helseforetaksorganiseringen, økonomistyringssystemet, manglende demokrati og en bedriftsøkonomisk tankegang der sykehus har blitt butikk.

Folkebevegelsen for lokalsykehusenes landssamling, Oslo, 2. november 2008

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar