torsdag 20. november 2008

FrP etterlyser politisk behandling av omorganiseringen i Sør-Øst

FrP mener, i likhet med Folkebevegelsen for lokalsykehusene, at omorganiseringen i Helse Sør-Øst må løftes til behandling i Stortinget. Helse- og omsorgkomiteens leder Harald T. Nesvik har sendt følgende brev om dette:

Stortinget, 18. november 2008

Stortingets president

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til helse- og omsorgsministeren:
Undertegnede viser til den pågående Hovedstadsprosessen, og forslag om sammenslåing av tre sykehus til "Oslo Universitetssykehus". Dette er en prosess som har stor betydning for helsetilbudet i hele landet, og er derfor av stor viktighet. Vil statsråden sørge for å foreta en vudering av en eventuell opprettelse av et gigantsykehus, og vil han komme med en egen sak til stortinget vedrørende sakens omstendigheter?

Begrunnelse:
Undertegnede viser til den pågående Hovedstadsprosessen, og forslag om sammenslåing av tre sykehus til "Oslo Universitetssykehus". Dersom en slik endring foretas, vil det ha stor betydning for helsetilbudet for innbyggerne i helseregion Sør-Øst, men også for innbyggerne i landet for øvrig.

Undertegnede mener en slik sammenslåing må komme til politisk behandling i Stortinget, slik at politikerne får mulighet til å kunne ivareta sine roller knyttet til å sørge for at helsetilbudet i Norge er av en slik kvalitet at innbyggernes behov ivaretas.

Det vises videre til § 30. i lov om helseforetak:
Foretaksmøtet i regionalt helseforetak treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets virksomhet eller løsningen av fastsatte målsettinger eller oppgaver. Det samme gjelder andre saker som antas å ha prinsipielle sider av betydning eller som antas å kunne ha vesentlige samfunnsmessige virkninger. Hvilke saker foretaksmøtet i regionalt helseforetak skal fatte vedtak i etter denne bestemmelsen fastsettes det nærmere bestemmelser om i vedtektene.

I helseforetak skal saker som nevnt i første ledd forelegges departementet, som eier, av styret i det regionale helseforetak som eier helseforetaket.

Det bes derfor om at statsråden redegjør for hvordan den videre prosessen vil finne sted, og på hvilken måte, og når, vi kan forvente at Stortinget blir tatt med i prosessen knyttet til eventuell opprettelse av "Oslo Universitetssykehus".

Harald T. Nesvik

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar