søndag 9. november 2008

Notat til UNN-styret fra Støtteforeninga for Harstad sykehus

Harstad, den 05.11.08

Støtteforeninga vil melde følgende tre saker:
1. Behov for lokal ledelse
2. Bekymring for nedbygging
3. Mangel på informasjon


Sak 1: Behov for lokal ledelse
Det enkelte sykehus trenger en ledelse som kan koordinere og samhandle virksomhetene ved lokalsykehusene. UNN derimot har organisert seg med klinikker som omfatter alle 3 sykehusene og ledes fra Tromsø.

Dette gir en dårlig oversikt over drift og virke. Vi ser det tydelig i sakspapirene til dette styremøtet hvor administrasjonen ikke kan identifisere utgifter og konkretisere virkninger av vedtak.

Offentligheten, pasienter og ikke en gang ansatte får målrettet informasjon og kjennskap til utviklingen ved det enkelte sykehus. For tall, data og regnskap kan ikke spesifiseres til sykehuset i Harstad.

Ansvaret for lokalsykehuset fragmenteres i klinikkmodellen. De enkelte seksjoner/avdelinger/oppgaver kan ikke ta ansvar for helheten. Om en stasjon mister ansatte, så er dette problemet isolert til denne stasjonen selv om oppgavene helt klart er i inngrep med resten av sykehuset.

Støtteforeninga mistenker at det nettopp var det som var hensikten med denne organiseringa, unngå oversikt og kjennskap til endringer og dermed redusere eventuell bråk og protester mot nedbygging.

Ved mangel på lokal ledelse, er det ingen til å motsi feil bruk av statistikk som vi har sett tilfeller ved. Ingen etterspør konsekvensanalyser før stillingskutt gjennomføres og tilbud fjernes.

Styret må undersøke følgende av at det ikke lenger er en overordnet koordinator som kan samordne lokale avdelinger og gi ledelsen ved UNN HF tilbakemelding om aktivitetsendringer ved sykehuset i Harstad.

Styret bør og se på signalene fra ministeren om en planlagt Samhandlingsreform som skal gå på lokalsykehusenes inngripen med primærhelsetjenesten. Lokalsykehusenes må være en viktig ressurs for 1.linjetjenesten. Da må lokalsykehusene ha en lokal ledelse. Det er nærmest parodisk at samhandling med primærhelsetjenesten i Harstad skal ledes fra en klinikkledelse i Tromsø når lokalsykehuset ligger i Harstad.

Støtteforeninga ønsker en lokal administrativ ledelse, i første omgang må vi få på plass et råd lokalisert til sykehuset i Harstad som arbeider sektor-, avdelings- og klinikk-overgripende for å få en mer helhetlig og samordna oppgaveløsning med pasientene.

Sak 2: Bekymring for nedbygging
Bemanningssituasjonen ved flere kliniske avdelinger ved sykehuset opplever stillingskutt eller at stillinger ikke utlyses ved avgang.

Støtteforeningen er opptatt av at Harstad sykehus bevarer den breddekompetanse vårt sykehus er kjent for.

Når 3 stillinger på Diagnosestasjonen fjernes, medfører det at barn må sendes til Tromsø, pasienter som velger Harstad, må avvises enda vi skal ha fritt sykehusvalg.

Når ØreNeseHals har så mye å gjøre at pasienter må sendes i fra sykehuset, så er det en styrt nedbygging. Sykehuset må som før, gjøres i stand til å ta de pasienter som kan og ønsker å bli behandla ved sykehuset.

En kan ikke bare ha fokus på utgifter og kreve at utgiftene skal ned. Noen av tjenestene kan med fordel bli gjort ved sykehuset, som laboratorietjeneste. Å si opp 3,3 stillinger ved laboratoriet nå, svekker sykehusets drift.

Harstad sykehus har gått gjennom 7 direktører på 6 år og hver av dem har hatt sine innsparingstiltak. Kostnader og unødig virke er allerede fjernet. Styret er nødt til å se på om den nødvendige virksomheten som er her, ikke heller kan gi inntekt som salg av laboratorietjenester. Noe annet gir faktisk grunn til å misstenke at styret og ledelsen har en skjult agenda om å bygge ned sykehuset vårt.

Sak 3: Mangel på informasjon
Tidligere hadde Støtteforeninga regelmessige møter med administrasjonen i Hålogalandsykehuset og på den måten fikk informasjon om drift og planer. Slike møter ble og arrangert med Helse Nord, men er nå tydeligvis avsluttet.

Vi trenger oppdatering og vi trenger informasjon. Mangel på lokal ledelse fører fort til rykter og snakk. Rykter og prat blant folk er ofte upålitelig og farlig å legge til grunn for en analyse. Men det er gjerne ikke røk uten at det er ild. Vi ønsker å få direkte informasjon.

Støtteforeninga er sikker på at saklig og riktig informasjon er også hensiktsmessig for UNN sitt virke. Derfor ønsker vi regelmessige møter, for eksempel 1 gang i halvåret, med ledelsen i UNN, eventuelt styret. Støtteforeninga er en ressurs både for pasientene og for sykehuset og dermed også for UNN-ledelsen.

Vi registrerer at sakspapirene til styremøtet ikke er tilgjengelig for offentligheten før noen dager før møtet. Vi synes den bør ligge på nettet minst ei uke før styremøtet.


Støtteforeninga Harstad sykehus

Jorunn Sande Karlsen, leder
Gunnhill Andreassen, nestleder
Randi Saue Stabursvik, økonomiansv.
Per Lien, styremedlem
Frode Bygdnes, sekretær

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar