fredag 9. mai 2008

Høyre på Stortinget med forslag om om en bedre svangerskapsomsorg, et tryggere fødetilbud og bedre oppfølging i barseltiden

Helse- og omsorgsdepartementet jobber med en egen stortingsmelding om en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, men Høyre er utålmodige og la 30. april frem et eget forslag om det samme. Det er representantene Sonja Irene Sjøli, Linda C. Hofstad Helleland og Olemic Thommessen som har signert "Representantforslag nr. 106 (2007-2008), Dok.nr.8:106 (2007-2008)"

Høyre ber Regjeringen om å:
1. Utarbeide en plan for å styrke jordmortjenesten i kommunene, både når det gjelder kvalitet og kapasitet. Økonomiske stimuleringsordninger må vurderes, og det må legges til rette for interkommunalt samarbeid.
2. Pålegge de regionale helseforetakene å dimensjonere kapasiteten i fødetilbudet i henhold til fødselstallene, for å sikre god kapasitet og reell valgfrihet med hensyn til fødested.
3. Pålegge de regionale helseforetakene å heve kvaliteten i fødetilbudet.
4. Innføre nye kvalitetsindikatorer for fødetilbudet.
5. Pålegge de regionale helseforetakene å sikre at fødetilbud så langt som mulig skal holdes åpent også i ferietiden.
6. Utarbeide retningslinjer som sikrer at kvinner i aktiv fødsel har tilbud om å ha jordmor til stede.
7. Fremlegge lovforslag som sikrer en individuell rett til følgetjeneste for gravide som har mer enn én times reisevei til fødestedet, og som har behov for slik tjeneste.
8. Etablere samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner for å sikre et godt tilbud om oppfølging i barseltiden.
9. Etablere tilskuddsordninger som legger til rette for forsøk med ulike modeller for helhetlig oppfølging gjennom svangerskap, fødsel og barseltid.
10. Kartlegge jordmødrenes arbeidssituasjon, herunder omfanget av nattevakter.
11. Gjennomføre Stortingets vedtak om en differensiert og desentralisert fødselsomsorg.
12. Utarbeide informasjonsmateriell om psykisk helse til alle gravide.
13. Styrke hjelpetiltakene for gravide og småbarnsforeldre med psykiske problemer.


• Les hele forslaget på Stortingets nettsider ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar