torsdag 15. mai 2008

Revidert budsjett: Om økte pensjonspremier og -kostnader

http://www.statsbudsjett.dep.no/upload/Revidert_2008/dokumenter/pdf/stprp.pdf

Kap. 732 Regionale helseforetak

Post 70 Tilskudd til helseforetakene, kan overføres, kan nyttes under postene 72,
73, 74 og 75


Pensjoner

I St.prp. nr. 10 (2007-2008) ble det varslet at Regjeringen senest i forbindelse med
Revidert nasjonalbudsjett 2008 ville komme tilbake til hvordan økte
pensjonskostnader og -premier, herunder konsekvensene for private ideelle
institusjoner, skulle håndteres i 2008.
Pensjonspremien er den faktiske innbetalingen fra de regionale helseforetakene til
de enkelte pensjonskassene. Pensjonskostnaden er et uttrykk for økningene i
foretakenes samlede pensjonsforpliktelser fra ett år til det neste.
Det foreslås at det bevilges 3 200 mill. kroner for å dekke behovet for nødvendig
likviditet knyttet til økte pensjonspremier for de regionale helseforetakene. Denne
bevilgningen vil innebære at pensjonskostnadene som allerede er unntatt fra
resultatkravet til de regionale helseforetakene reduseres tilsvarende med 3 200
mill. kroner, fra 3 800 mill. kroner til 600 mill. kroner.

… …
(klipp)
… …

Den langsiktige håndteringen av pensjonspremier- og kostnader for de regionale
helseforetakene og de private vil Regjeringen komme tilbake til i St.prp. nr. 1
(2008-2009).
Til sammen foreslås det bevilget 3 520 mill. kroner knyttet til pensjoner, der
3 200 mill. kroner er knyttet til økt pensjonspremie for de regionale
helseforetakene og 320 mill. kroner er knyttet til økte pensjonskostnader hos
private ideelle institusjoner med driftsavtale og andre private helseinstitusjoner
som de regionale helseforetakene har inngått kjøpsavtale med.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar