torsdag 15. mai 2008

Revidert budsjett: Om ambulansetjenesten

http://www.statsbudsjett.dep.no/upload/Revidert_2008/dokumenter/pdf/stprp.pdf

Kap. 732 Regionale helseforetak

Prehospitale tjenester
Ambulansetjenesten er en stadig viktigere del av den akuttmedisinske
behandlingskjeden. Den er viktig både for tidlig diagnostikk ved akutt sykdom, for
transport til riktig nivå i det enkelte tilfelle, og ved noen tilstander også for å
igangsette tidlig behandling. Særlig i vårt vidstrakte land er en velfungerende
prehospital tjeneste sentral for å gi hele befolkningen tilgang til likverdige
tjenester. I rapporten Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet
behandlingskjede er det gitt uttrykk for at ambulansetjenesten bør utvikles både
med hensyn til kompetanse og kapasitet. Regjeringen vil sørge for tilgang på
kompetent personell ved ambulansene ved å følge opp utredningen fra
Helsedirektoratet om videreutdanning i akuttmedisin/prehospitalt arbeid for
ambulansepersonell (desember 2007).

Helse- og omsorgsdepartementet har i april 2008 oppnevnt en bredt sammensatt
arbeidsgruppe som har fått i mandat å foreta en gjennomgang av de preshospitale
tjenestene med hovedvekt på AMK-sentraler, bil- og båtambulansetjenesten, samt
komme med forslag til eventuelle endringer på områder der dette er aktuelt.
Utgangspunktet er at de prehospitale tjenestene skal sees som en del av den
helhetlige akuttmedisinske behandlingskjeden og ivareta befolkningens behov for
oppdatert prehospital behandling og transport til riktig behandlingsnivå i tråd med
moderne behandlingsprinsipper. Det skal vurderes hvilke kvalitative og
kvantitative konsekvenser omlegging til de ulike veiledende standardene for
akuttfunksjoner vil få for ambulansetjenesten. Arbeidsgruppen skal avgi rapport
ved årsskiftet 2008/2009.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar