torsdag 15. mai 2008

Revidert budsjett: Om lokalsykehus

http://www.statsbudsjett.dep.no/upload/Revidert_2008/dokumenter/pdf/stprp.pdf

Kap. 732 Regionale helseforetak

Lokalsykehus i en helhetlig behandlingskjede

Det vises til St.prp. nr 1 (2007-2008) hvor det redegjøres for rapporten
Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede. Regjeringen
foreslår, basert i hovedsak på denne rapporten og tilhørende høringsrunder, en
ramme for utvikling av lokalsykehusene innen den helhetlige behandlingskjeden,
med særlig fokus på akuttfunksjonene.

Pasientbehandlingen skal være av god kvalitet, og skal være tilgjengelig for
pasientene i hele landet. Det er viktig raskt å stille rett diagnose, og å komme til
riktig behandlingssted for å iverksette den behandlingen som er dokumentert å gi
effekt. Lokalsykehusene, og lokalsykehusfunksjonene ved de store sykehusene, er
sentrale i den helhetlige helsetjenesten. 50 – 70 pst. av pasientene som legges inn
for øyeblikkelig hjelp, kan ferdigbehandles på lokalsykehusnivå. Lokalsykehusene
bør innrette sine tjenester og sin kompetanse mot store pasientgrupper, framfor alt
kronisk syke og syke eldre, samt pasienter innen psykisk helse og rusbehandling,
som ofte trenger tett oppfølging og dermed nærhet til tjenestene. Den
medisinsktekniske utviklingen gir rom for å tilby tjenester til pasientene mer
desentralisert også gjennom mer spesialiserte behandlingsteknikker. Pasienter kan
i dag for eksempel få dialysebehandling og cellegiftbehandling også utenfor
sykehus, ved sykestuer og distriktsmedisinske sentra. I kreftkirurgi og i behandling
av hjerteinfarkt og hjerneslag er det utviklet behandlingsmetoder som gir bedre
overlevelse og behandlingsresultat, men som bør samles i færre enheter for å
opprettholde god kompetanse døgnet rundt. Denne behandlingen gis derfor oftest
ved mer spesialiserte sykehus. Dette tilsier også at fordelingen av oppgaver
mellom de ulike leddene i behandlingskjeden vil skifte i tråd med utviklingen i
behandlingsmetodene. Gjennom dette vil hele behandlingskjeden ha viktige
oppgaver for en optimal pasientbehandling, og med tilstrekkelig samordning og
arbeidsdeling vil tjenesten samlet kunne tilby dette. Regjeringen vil derfor legge
opp til en sterkere spesialisering når dette gir best behandlingskvalitet, i tillegg til
å utvikle desentraliserte tilbud og god samhandling i hele tjenesten.

I Nasjonal helseplan er det i samsvar med Soria Moria-erklæringen, slått fast at vi
skal ha en desentralisert sykehustjeneste, og at ingen lokalsykehus skal legges ned.
Lokalsykehusene skal levere tjenester med høy kvalitet, og lokalsykehusenes
fortrinn med nærhet og lokalkunnskap er viktige dimensjoner i kvalitetsarbeidet.
Dette kvalitetsaspektet må veies mot andre hensyn, blant annet den mer spesifikke
behandlingskvalitet og pasientsikkerhet. Volumet på den planlagte
pasientbehandlingen ved sykehusene må derfor som hovedregel være stort nok til
at det er mulig å sammenligne behandlingsresultat med andre sykehus for å kunne
avdekke og rette opp feil. Derfor legger Regjeringen vekt på en arbeidsdeling
mellom sykehusene for å ivareta behandlingskvaliteten. Dette kan som konsekvens
føre til endrede arbeidsoppgaver for lokalsykehusene.

Det er også viktige positive erfaringer med desentralisering av
spesialisthelsetjenester utenfor sykehus. Ved distriktsmedisinske sentra kan
ambulerende spesialister tilby polikliniske tjenester på en rekke områder, og det
kan tilbys tjenester som dialyse, cellegiftbehandling, og eventuelt også sengepost
for pasienter som kan og bør behandles i nærmiljøet, som mange syke eldre. Et
distriktsmedisinsk senter, eller sykestue, som står i nært samarbeid med et større
sykehus, kan samlet sett gi et bredt og godt tilbud til befolkningen i sitt
nærområde. Intermediærenheter, der kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten går sammen om drift av forsterket sykehjemstilbud til
pasienter som har fått klargjort behandlingsopplegget fra sykehus, men som
trenger videre oppfølging og opptrening, er evaluert og viser lavere dødelighet og
færre reinnleggelser til sykehus sammenlignet med tilsvarende behandling ved
sykehus. Ambulante tjenester er etablert innen mange fagområder, der
spesialisthelsetjenesten bistår i behandlingsopplegg for pasienter i eget hjem eller
på institusjon, i samarbeid med primærhelsetjenesten. Regjeringen vil satse på en
videre utvikling av desentraliserte spesialisthelsetjenester utenfor sykehus.

Lokale omstillingsprosesser innen sykehustjenestene, skal i tillegg til å bidra til
kvalitet i tilbudet, også bidra til trygghet for befolkningen. I tråd med
arbeidsgruppens tilrådninger i rapporten om lokalsykehusenes akuttfunksjoner,
legger Regjeringen vekt på at det skal være bredt involverende prosesser der
brukerne, kommunene og lokale fagfolk deltar i utviklings- og
omstillingsprosesser. Det er gitt styringssignaler om dette til de regionale
helseforetakene i oppdragsdokumentene for 2008.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar