torsdag 15. mai 2008

Revidert budsjett: Om ISF og ref. poliklinisk aktivitet, overslagsbevilgninger

http://www.statsbudsjett.dep.no/upload/Revidert_2008/dokumenter/pdf/stprp.pdf

Kap. 732 Regionale helseforetak

Post 76 Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

Aktivitet 2007
I saldert budsjett 2007 var det lagt til grunn om lag uendret aktivitet fra 2006 til
2007.

Foreløpige aktivitetstall for hele 2007 tilsier utbetalinger for 2007 om lag som
forutsatt i St.prp. nr. 10 (2007–2008), hvor det på bakgrunn av aktivitetstall for
andre tertial 2007 ble foreslått bevilget 80 mill. kroner for å dekke opp for den
antatt høyere aktiviteten i 2007.

Analyser for hele 2007 tilsier at omfanget av endret registreringspraksis er som
lagt til grunn ved fastsetting av enhetsprisen og antall DRG-poeng i
oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene i 2007. Helse- og
omsorgsdepartementet vil komme tilbake til endelig avregningsoppgjør for 2007,
inkludert eventuelle avkortinger og justeringer som følge av behandling av
enkeltsaker i avregningsutvalget, i omgrupperingsproposisjonen høsten 2008.

Aktivitet 2008
Saldert budsjett for 2008 legger til rette for en aktivitetsvekst på 1,5 pst. fra 2007
til 2008 med utgangspunkt i aktivitetstall for første tertial 2007, jf. St.prp. nr. 1
(2007–2008).

Foreløpige aktivitetstall for hele 2007 viser at aktivitetsnivået for 2007 er om lag
som tidligere lagt til grunn i budsjettet for 2008, jf. St.prp. nr. 1 (2007–2008).
Dette innebærer at budsjettet for 2008 legger til rette for en aktivitetsvekst på om
lag 1,5 pst. på nasjonalt nivå, også når aktivitetstall for hele 2007 legges til grunn.


Post 77 Refusjon poliklinisk virksomhet, overslagsbevilgning

Aktivitet 2007
I forbindelse med Stortingets behandling av St.prp. nr. 10 (2007–2008) ble posten
økt med 189 mill. kroner som følge av høyere aktivitet i 2007 enn budsjettert.
Endelige tall for hele året 2007 viser at aktiviteten og derav utbetalingene var 40
mill. kroner over vedtatt budsjett 2007.

Aktivitet 2008
Saldert budsjett 2008 legger til rette for en vekst på 1,5 pst. utover anslått nivå i
2007 basert på regnskapstall fra mai 2007, jf. St.prp. nr. 1 (2007–2008).

Endelige regnskapstall for 2007 viser at det har vært en vekst ut over
budsjettforutsetningene innenfor poliklinisk aktivitet i 2007, spesielt på
laboratorie- og røntgenområdet. Det er derfor isolert sett ikke rom for videre vekst
i 2008 under ordningen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar