lørdag 19. januar 2008

Nye styrer i RHF-ene - bakgrunn

De sittende styrene ble, med unntak av styret for Helse Sør-Øst RHF, oppnevnt i foretaksmøter januar 2006, og har en normal valgperiode for to år. Det vil derfor i foretaksmøter i slutten av januar 2008 utnevnes nye styrer for de regionale helseforetakene.

Styrene i de regionale helseforetakene består av ordinære eieroppnevnte medlemmer og folkevalgte eieroppnevnte medlemmer, hvor de folkevalgte er utnevnt etter forslag fra fylkeskommunene og Sametinget. For representanter som er valgt etter forslag fra fylkeskommunene og Sametinget er det krav om at kandidatene i inneværende periode er valgt inn i kommunestyret, bystyre, fylkesting eller sametinget. I tillegg består styrene av ansatterepresentanter valgt av og blant de ansatte etter egen valgprosess. Som følge av innkomne forslag til styremedlemmer fra fylkeskommunene og Sametinget, og ut fra hensynet til å sikre både kontinuitet og fornyelse i styrene, er det gjort noen endringer i styresammensetningen.

I samsvar med foretaksmodellen representerer styremedlemmer i helseforetakene ikke politiske organisasjoner, geografiske områder eller andre interessegrupper. Tilsvarende vil gjøre seg gjeldende for eieroppnevnte styremedlemmer foreslått blant folkevalgte. Disse vil foruten sin individuelle kompetanse bringe med seg sin politiske erfaringsbakgrunn, men det følger av dette at den enkelte ikke vil kunne representere særinteresser i styresammenheng.

Ved utnevnelse av styremedlemmer har Helse- og omsorgsministeren særlig vektlagt følgende kriterier ved utnevnelse; 1) kompetanse (styreerfaring, ledererfaring, økonomikompetanse, medisinsk kompetanse, politisk erfaring mv) 2) geografisk representasjon 3) partipolitisk representasjon og 4) kjønnsmessig balanse.

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad opplyser at hun er svært tilfreds med sammensetningen av de nye styrene. Deres individuelle og samlede kompetanse skal bidra til at overordnede helsepolitiske målsetninger nås, og at spesialisthelsetjenesten i regionene utvikles i tråd med nasjonale og regionale føringer.

• Fra departementets pressemelding, les den i sin helhet ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar