torsdag 3. januar 2008

Sylvia: Trenger ikke ytterligere evaluering av reformen

Folkebevegelsen for lokalsykehusene sendte inn kommentarer til statsbudsjettet den 14. november, til regjeringen, helse- og omsorgsministeren, partiene på Stortinget, helse- og omsorgskomiteens medlemmer m.fl.

Våre kommentarer hadde tre hovedoverskrifter:

1. Flere doser av samme medisin, mens pasienten blir sykere
(Her klaget vi over underfinansieringen og skrev bl.a.: "I et land med så stor offentlig og privat rikdom er det absurd at helseforetakene skal sultefores og kjempe med ryggen mot veggen for å nå et urealistisk resultatkrav." Vi krevde at det må "tilføres vesentlig mer midler både til drift, utstyr og vedlikehold av bygninger.")

2. Er det virkelig kravet til budsjettbalanse som skal styre utviklingen av sykehusene våre?
(Her presenterte vi argumenter og eksempler på nedbygging og strukturendringer som nå foreslås og drives gjennom rundt om i helseforetakene - ikke for å få et bedre tilbud - men en bedre budsjettbalanse.)

3. Folkebevegelsen krever ny og bredere evaluering av reformen!
(Her argumenterte vi med at de evalueringene som hittil er gjennomført, ikke har tatt for seg vesentlige sider ved reformens effekter og siterte Norges Forskningsråd som bl.a. skriver "Det mangler analyser av reformens konsekvenser både med hensyn til behandlingsprosesser/-praksis, medisinsk resultat og grad av involvering av og innflytelse fra pasientene i behandlingsforløpet”.)

SVAR FRA STATSRÅDEN
Vi har nå fått svar fra helse- og omsorgsministeren (datert 31.12.07) der hun svarer på vårt krav om en ny og bredere evaluering. Her skriver Brustad bl.a.:

"Det er riktig som dere påpeker at evalueringen ikke har gitt direkte kunnskap om effekter av sykehusreformen på behandlingstilbudets medisinske kvalitet og pasientens opplevelse av dette."

Men hun hevder at årsaken ligger i "et mangelfullt datagrunnlag som kan belyse disse forholdene" og at "et personidentifisertbart Norsk pasientregister vil, når dette kommer på plass, gi økt kunnskap. (…) Dette gjør at vi på sikt kan få bedre kunnskap om utvikling av kvalitet."

Statsråden skriver videre:
"Selv om evalueringen viser at mye er bra, står vi også overfor utfordringer. Vi har allerede gjennomført flere tiltak for å videreutvikle og forbedre modellen. Fortsatt vil det være slik at sykehusreformen må videreutvikles, slik at spesialisthelsetjenesten organiseres på en best mulig måte både for pasientene og ut fra samfunnsmessige hensyn.

Stortinget har fått seg forelagt resultater og oppfølging av evalueringen gjennom St.prp. nr. 1 (2007-2008). Jeg mener at de gjennomførte evalueringene gir en helheltig vurdering av sykehusreformen, og at det nå ikke er grunnlag for å igangsette en ytterligere evaluering."

Så langt Brustad. Folkebevegelsen for lokalsykehusene opprettholder selvfølgelig kravet om en ny og bredere evaluering! Norsk pasientregister vil ikke kunne avdekke de prinsipielle problemene ved reformen.

• Ved å klikke på overskriften kan du lese våre kommentarer fra 14. november, der vi bl.a. skrev:

"Vi kan ikke se at departementet tar konsekvensen av at en faktisk ikke har fått evaluert flere av de viktigste områdene! Generelt fremstilles resultatene fra evalueringen her på en måte som ikke gjenspeiler de problemene befolkning, pasienter og ansatte opplever. Det mangler også en diskusjon om foretaksmodellen faktisk er egnet for styring av sykehussektoren, noe vi har utfordret regjeringen på i vår alternative evalueringsrapport.

Vi kan ikke se at den rød-grønne regjeringen gjennom sitt forslag til statsbudsjett tar inn over seg den kraftige kritikken mot reformen som har vært fremmet av blant annet fagfolk innen helse og organisasjon/ledelse.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene krever derfor en ny og bredere evaluering av sykehusreformen. Vi trenger en evaluering som tar utgangspunkt i den politiske kritikken som er reist om foretaksmodellens egnethet og de manglene ved evalueringen som også fagmiljøene selv har pekt på."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar