søndag 26. oktober 2008

Fagforbundets høringssvar til Hovedstadsprosessen


FAGFORBUNDET Fagforbundet har nå avgitt sitt høringssvar ift hovedstadsprosessen, som omhandler forslag til endringer for spesialisthelsesektoren/sykehusene i vårt område.
Forbundet stiller seg kritisk til at en så omfattende omorganiseringsprosess, som i ytterste konsekvens vil ha direkte betydning for store deler av befolkningen i regionen og tusenvis av ansatte, er holdt i et tempo som ikke står i forhold til sakens kompleksitet. Hele prosessen er drevet fram med usedvanlige korte tidsfrister og krevende parallelle saker. Spesielt vil vi peke på den negative og vedvarende økonomiske situasjon alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har vært og er i.


Store endringer
Hovedstadsprosessen innebærer en dyptgripende og omfattende omorganisering. Det er utenkelig at en prosess med så store endringer kan gjennomføres forsvarlig, både med hensyn til tjenestene og de ansatte, uten at det stilles tilstrekkelig omstillingsmidler til disposisjon.
Fagforbundet har i tidligere tilbakemeldinger gitt uttrykk for at hele saken bærer preg av at det er gjort svært lite og realistiske vurderinger av befolkningens behov for helsetjenester og at konsekvenser av forslagene ikke synes utredet. F.eks. hevdes det at det er stor overkapasitet i Oslo som skal tas ned. Vi finner det ikke dokumentert at det faktisk er korrekt.
Tverti mot viser undersøkelser som er gjort for Fagforbundet at det i enkelte pasientgrupper faktisk er alvorlig underdekning. Det gjelder f.eks. innen psykiatri og rusbehandling. Derfor blir forutsetningene, som Hovedstads-prosessen bygger på svært teoretiske, og hele saken med sine omfattende forslag framstår som urealistiske.
Fagforbundet mener også det er helt avgjørende at de ansatte sikres en forutsigbar gjennomføring som sikrer deres lønns-og arbeidsvilkår. Forutsetningen må derfor være at ingen ansatte sies opp. De må sikres et godt arbeidsmiljø. Det må være balanse mellom ressurser og oppgaver og midler til nødvendig opplæring og kompetanseutvikling. Slik garanterer man også at befolkningen gis et godt helsetilbud. Tidsplan og virkemidler må tilpasses disse forutsetningene.

Sykehusområder
Høringsdokumentet legger opp til at store deler av sykehusenes opptaksområder for Oslos befolkning flyttes, både innad i fylket/kommunen og ut av fylket/kommunen. Fagforbundet ser ingen fornuftig grunn til denne flyttingen, som også vil ha konsekvenser for Aker sykehus. Aker har utviklet seg til et høystatussykehus med fokus og kompetanse på lavstatussykdommer. Det er viktig at Aker opprettholder sin kompetanse og en må sørge for at viktige fagmiljøer består. Derfor bør også Aker sykehus ha ansvar for Groruddalen for å utjevne de helsemessige forskjellene mellom øst og vest i Oslo som en by.

Styringsmodell
Sett ut fra dagens organisering av helseforetakene og utfordringene Hovedstadsprosessen medfører, går Fagforbundet inn for modell 2 som den mest realistiske hovedmodellen. I modell 2 beskrives ett somatisk regionsykehus med landsfunksjoner og hoveddelen av regionfunksjonene (Rikshospitalet) og ett områdesykehus med multitraume og tilhørende regionfunksjoner (Ullevål). I begge modeller legges opp til tre robuste lokalsykehus (Aker, Lovisenberg og Diakonhjemmet). Imidlertid understrekes det at dette er hovedmodellen. Fagforbundet vil etablere et eget foretak for psykisk helsevern og rusbehandling for å få en bedre og mer samordnet ledelse og administrasjon av utviklingen av disse tjenestene i sentrumsområdet.
Fagforbundet mener også det er sterke faglige grunner til å videreføre de prehospitale tjenester som en samlet organisasjon knyttet til en universitetssykehus med regionsfunksjon i multitraumebehandling.
Sist, men ikke minst ønsker Fagforbundet at det utredes hvorvidt det kan være mer tjenlig å samle spesialisthelsetjenesten i Oslo med en felles ledelse spesielt i en overgangs periode.

• Les hele Fagforbundets høringssvar ved å klikke her (eller på overskriften) og klikke på lenken nederst på den siden

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar