onsdag 22. oktober 2008

SV (programforslag): Vil ivareta og videreutvikle lokalsykehusene


Sosialistisk Venstreparti har i dag presentert sitt programforslag. I kapitel 4.1.3 Sykehus, finner vi følgende:

Norske sykehus holder høy kvalitet. Dagens organisering av helseforetakene fører imidlertid til fravær av folkevalgt styring og for tilfeldig prioritering. Økonomistyringen er i for stor grad basert på markedsprinsipper. Den innsatsstyrte finansieringa dreier virksomheten i retning av å vektlegge de oppgavene som ”lønner” seg best, i stedet for det som medisinsk sett er viktigst. Sykehusenes regnskapsform er for lite tilpasset offentlig sektor.

Store lønnsforskjeller mellom offentlige og private helsetilbud, som alle er offentlig finansiert, fører til økte kostnader. I tillegg bidrar forskjellig avlønning mellom offentlige og private helsetjenester til å undergrave det offentlige tjenestetilbudet og
vanskeliggjøre rekrutteringen til det offentlige helsevesenet. På mange sykehus brukes det dessuten store beløp til innleie av helsepersonell fra private firma. SV vil arbeide for at det offentliges bruk av private tjenester reduseres kraftig.

SV vil at det politiske ansvaret og styringen for landets sykehus legges til Stortinget. Stortinget må vedta en nasjonal helseplan som tar stilling til prioriteringer og ansvarsfordeling, noe som vil gi innbyggerne bedre muligheter til å påvirke både
sykehusstruktur og behandlingstilbud. Ansvaret for driften i tråd med helseplanen skal utføres av politisk oppnevnte og representative styrer i hver helseregion og i de ulike sykehusenhetene.

Norge har mange gode lokalsykehus som gir et godt tilbud til befolkningen. SV ønsker å ivareta og videreutvikle landets lokalsykehus, gjennom tildeling av nye oppgaver. SV vil arbeide for at ingen lokalsykehus legges ned.

Dagens helseforetakslov må erstattes av en forvaltningslov. Formålet i loven skal være at helseforvaltningen skal oppfylle målsettingene i den nasjonale helseplanen. Loven skal også slå fast at helseforvaltningen er et offentlig ansvar som ikke kan delegeres til kommersielle aktører. Helseforvaltningen skal være en del av den offentlige forvaltningen.

Økonomistyringen må endres. SV vil foreslå at dagens innsatsstyrte finansiering fjernes og erstatte denne med avtalefestet rammefinansiering. I tillegg må regnskapsføringen endres slik at den blir den samme som for annen offentlig forvaltning. I arbeidet med nytt finansieringssystem bør det legges vekt på grep som kan styrke førstelinjetjenestens rolle i helsevesenet og styre mer av ressursbruken ut i kommunene.


• Les mer om SVs programforslag vedrørende psykisk helsevern, rus m.m. ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar