onsdag 29. oktober 2008

Mosjøen: Krever fullverdig kirurgi

LERSERINNLEGG I RANA BLAD FRA FOLKEAKSJONEN FOR MOSJØEN SYKEHUS

Vi krever fullverdig kirurgisk avdeling

Utvalget som har evaluert omstillingen ved sykehuset i Mosjøen presenterte rapporten sin mandag 13.10. Mye er sagt og skrevet allerede både om manglende politisk representasjon i utvalget, tida det har tatt og deler av innholdet i rapporten. Derfor vil Folkeaksjonen for sykehuset i Mosjøen sette søkelyset på noen hovedpunkter i rapporten som ikke har kommet fram i omtalen i media, og som er direkte knyttet til nedlegginga av kirurgisk avdeling. Vi mener at våre erfaringer er viktige å få fram overfor befolkningen også i andre deler av Nordland, der folk har måttet slåss for å forsvare sine lokalsykehus.

Utvalget mener at omstillingen ved sykehuset i Mosjøen har vært forsvarlig, men de kommer også med sterk kritikk av det som har skjedd. Bruken av begrepet forsvarlig i denne sammenhengen er det selvsagt sterkt delte meninger om. Er det f. eks. forsvarlig når vi kan lese følgende i rapporten under overskriften "Forverring av kroniske tilstander": "Disse er ofte eldre pasienter, og savnet av en lokal kirurgisk sengeavdeling til slike innleggelser er svært merkbar (min utheving). Disse pasientene krever sjelden akuttkirurgisk inngrep, men trenger en kirurgisk vurdering og et sengetilbud. Slike pasienter kommer også inn under kategorien øyeblikkelig hjelp. De har kirurgiske lidelser, og har per i dag et betydelig dårligere tilbud (min utheving) enn tidligere, fordi lang transport i seg selv er en belastning og fordi de vanligvis kontrolleres av lokal kompetanse, som imidlertid ikke er til stede der de blir lagt inn."

Under overskriften "Kirurgisk ferdigbehandlede pasienter" som omhandler pasienter som har fått kirurgisk behandling ved et annet sykehus, og som anses kirurgisk ferdigbehandlet, men fortsatt trenger et sykehustilbud, heter det at "Det er i dag ikke en avdeling å tilbakeføre de til i Mosjøen, siden de er kirurgiske pasienter og dermed ikke kan behandles i en indremedisinsk avdeling. Disse pasientene blir ofte forsøkt tilbakeført til medisinsk avdeling i Mosjøen for å få frigjort senger der de er behandlet. Dette representerer et vesentlig problem i den daglige driften for personalet på medisinsk avdeling, da man ofte blir presset til å ta i mot pasienter med en kirurgisk diagnose, men "påført" en medisinsk tilleggsdiagnose, som gjerne er svært tynt faglig begrunnet (min utheving)."

Folkeaksjonen mener at dette viser viktigheten av å få tilbake en fullverdig kirurgisk avdeling. Rapporten bekrefter mye av den kritikken som har vært fremmet både mot vedtaket om å fjerne den kirurgiske akuttberedskapen og sengeavdelinga, og måten dette har vært gjennomført på. Hovedargumentet fra Helse Nord var at dette skulle medføre et bedre tilbud med økt kvalitet for pasientene. Både vi, pasientene det gjelder og befolkningen for øvrig opplever tvert i mot at vi har fått et dårligere tilbud. Selv om utvalget kommer med utbedringsforslag på en rekke områder, er det ingen grunn til å slå seg til ro med det.

Rapporten skal behandles av styret i Helse Nord i november, og de berørte kommunene vil komme med sitt syn og sine forslag til dette møtet. Folkeaksjonen mener at det er nødvendig å fortsette kampen for et fullverdig lokalsykehus med kirurgisk akuttberedskap, sengeavdeling og et best mulig fødetilbud. Dette blir en viktig del av kampen for å få fjernet den bedriftsøkonomiske foretaksmodellen, og få sykehusene tilbake til folkevalgt styring, og må gjøres til en viktig sak i stortingsvalget.


Gunnvald Lindset
Folkeaksjonen for sykehuset i Mosjøen

• Les innleget i Rana Blad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar