torsdag 23. oktober 2008

Hovedstadsprosessen: YS om utviklingen i Helse Sør-Øst

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND:

Helse Sør-Øst RHF har sendt "Program for omstilling og utvikling" på høring. YS uttrykker i sitt høringssvar bekymring for tempoplanen når det gjelder arbeidet med og gjennomføringen av hovedstadsprosessen. YS mener også det er urealistisk å kunne spare inn 800 millioner kroner, slik det er lagt opp til.

YS støtter de overordnede målene for omstillingsarbeidet i Helse Sør-Øst. YS trekker samtidig frem at det må være et grunnleggende mål å opprettholde god kvalitet på pasientbehandlingen og pasientenes behov. Derfor må den videre organiseringen i Helse Sør-Øst også ses i sammenheng med kapasiteten i kommunene.

YS er opptatt av at man i størst mulig grad opprettholder et desentralisert sykehustilbud. Tilbudet må møte behovene i de store sykdomsgruppene, samtidig som man ivaretar LEON-prinsippet (laveste effektive omsorgsnivå).

YS påpeker at den viktigste suksessfaktoren for å lykkes i de omfattende omstillingene som hovedstadsprosessen legger opp til, er å sørge for god forankring og forståelse blant de ansatte.

Reell og direkte medvirkning og indirekte medbestemmelse underveis gir forutsigbare prosesser for de ansatte. Her har Helse Sør-Øst både en omstillingsavtale og vedtatte prinsipper for medbestemmelse og medvirkning som ligger til grunn. YS forventer at man sørger for at hele organisasjonen tar dette i bruk.

Dette kommer i tillegg til at dagens sykehusstruktur og oppgavefordelingen mellom sykehusene ble utviklet i en tid hvor kunnskap og infrastruktur, herunder både veier og informasjonsteknologi, var svært annerledes enn i dag. Dette medfører utfordringer både i forhold til likeverdighet og tilgjengelighet i dagens tjenestetilbud.

• Les YS’ høringssvar i sin helhet ved å klikke her

• Les saken på YS egne sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar