lørdag 13. november 2010

Helse Nord om nye fødekrav: Vil ha garantier for økt kvalitet


RANA BLAD Helse Nord-styret vil være sikre på at eventuelle endringer innen fødselsomsorgen, vil føre til økt kvalitet.

I går gjennomførte Helse Nord et ekstraordinært styremøte. Sak om regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord – konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav, var eneste sak på dagsorden. Og en av konsekvensene, dersom fødselstilbudet skal tilpasses Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) nye krav, kan bli nedleggelse av en eller flere fødestuer på Helgeland. Fødetilbudet ved sykehusene på?Mo og i Sandnessjøen vil imidlertid bestå, dersom HOD følger Helse Nords innspill.

Fødselstilbudet i Mosjøen eller Brønnøysund, eller begge steder, er imidlertid blant tilbudene som kan forsvinne som følge av omorganiseringene. I den faglige rapporten som Helse Nord nå oversender Helse- og omsorgsdepartementet, nevnes fødestuene disse stedene blant dem som kan bli lagt ned, som et ledd i å oppfylle de nye kvalitetskravene.

Redusert på Helgeland
I Helse Nord-styrets vedtak tas det ikke konkret stilling til hvilke deler av tilbudet som eventuelt skal legges ned, men man konstaterer at de foreslåtte kvalitetskravene fra Helsedirektoratet vil føre til at «deler av fødselstilbudet blir mindre desentralisert».

Helse Nords regionale arbeidsgruppe, som har utredet konsekvensene av forslagene til nye kvalitetskrav, har imidlertid påpekt en rekke mulige konsekvenser. For Helgelandssykehusets del skisseres det at dagens struktur, med to fødeavdelinger (Mo og Sandnessjøen) og to fødestuer (Mosjøen og Brønnøysund), kan bli endret til to fødeavdelinger og en fødestue, eller kun to fødeavdelinger. Dersom en eller begge fødestuene legges ned, vil de bli erstattet med en såkalt «enhet for svangerskap og barselomsorg». Dette er et sted der gravide får oppfølging i svangerskapet, samt kan tilbringe barseltiden like etter fødselen.

Helse Nord mener at deler av endringene vil gi en nødvendig kvalitetsheving og vil gi en mer robust tjeneste for framtiden. Samtidig erkjenner man at noe av den desentraliserte fødetilbudmodellen innen Helse Nord, vil stå for fall.

– De nye kvalitetskravene krever minimum fire gynekologer i en fødeavdeling. Med dette kravet blir det svært utfordrende å opprettholde alle de 16 fødeinstitusjonene, uttalte adm.dir. Lars Vorland tidligere denne uka.

Opprettholde
I sitt vedtak påpeker Helse Nord at det er et mål å opprettholde en desentralisert fødselsomsorg.

– Styret konstaterer at de foreslåtte kvalitetskrav fra Helsedirektoratet vil ytterligere bedre kvaliteten på fødselsomsorgen i Helse Nord, men vil gjøre noen deler av fødselstilbudet mindre desentralisert. Nasjonale kvalitetskrav som eventuelt innføres, må gi en åpenbar kvalitetsgevinst, dersom man skal kunne forsvare en reduksjon i det desentraliserte fødselstilbudet, selv om man får en styrking av tilbudet i sentrale strøk, står det å lese i et seks punkters vedtak fra Helse Nord. I vedtaket stiller styret også spørsmål ved hvilken gevinst som oppnås ved den økte ressursbruken.

Når nasjonale kvalitetskrav er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, vil Helse Nord RHF gjennomføre en endelig behandling av regional plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

– Planen vil i tillegg til nasjonale kvalitetskrav også bygge på lokale planer for det enkelte helseforetaks område. En bred høringsrunde til berørte interessenter, deriblant kommunene, vil være en viktig del av arbeidet, påpeker Helse Nord-styret.

• Les saken i Rana Blad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar