fredag 12. november 2010

Protokoll, Helse Nord-styrets vedtak om fødeplan


Helse Nord har hatt ekstraordinært styremøte i dag for å behandle Styresak 113-2010 Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord – konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav, oppfølging av
styresak 60-2009/3 og styresak 56-2010


Styrets vedtak:
1. Styret understreker, slik rapporten også påpeker, at vi i dag har en kvalitetsmessig god og desentralisert fødselsomsorg og at det er et mål, med de avstander vi har, å opprettholde en desentralisert fødselsomsorg.

2. Styret konstaterer at de foreslåtte kvalitetskrav fra Helsedirektoratet vil ytterligere bedre kvaliteten på fødselsomsorgen i Helse Nord (følgetjeneste, svangerskapsomsorg, fødsels- og barselomsorg), men vil gjøre noen deler av fødselstilbudet mindre desentralisert. Nasjonale kvalitetskrav som eventuelt innføres, må gi en åpenbar kvalitetsgevinst, dersom man skal kunne forsvare en reduksjon i det desentraliserte fødselstilbudet, selv om man får en styrking av tilbudet i sentrale strøk.

3. Styret vil poengtere at økning i bruk av resurser på dette felt må prioriteres opp mot øvrige behov i helsetjenesten. Styret i Helse Nord RHF stiller spørsmål ved hvilken gevinst som oppnås ved den økte ressursbruken.

4. Under ovennevnte forutsetninger viser styret for øvrig til det framlagte saksforelegg og til de faglige vurderinger i Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord – konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav.

5. Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord – konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

6. Når nasjonale kvalitetskrav er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, vil Helse Nord RHF gjennomføre en endelig behandling av regional plan for svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen. Planen vil i tillegg til nasjonale kvalitetskrav også bygge på lokale planer for det enkelte helseforetaks område. En bred høringsrunde til berørte interessenter, deriblant kommunene, vil være en viktig del av arbeidet.


Protokolltilførsel til styresak 113-2010:
Regjeringen har gjennom revidert oppdragsdokument 2009 og oppdragsdokument 2010 pålagt de regionale helseforetakene, sammen med berørte kommuner og brukerrepresentanter, å utarbeide en flerårig helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet i regionen. Helse Nord valgte å vente på den nasjonale rapporten ”Et trygt fødetilbud – forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner” (april 2010) før arbeidet med planen ble startet. Prosessen kom ikke i gang før i august 2010, noe som har ført til at man har måttet jobbe hurtig med utredningen av konsekvensene av kvalitetskravene. Det har vært et stort tidspress, spesielt for de helseforetaksvise arbeidsgruppene. Tiltakene er ikke forankret i helseforetakene og det har ikke vært noen behandling etter lov- og avtaleverk. Det har ikke vært dialogmøter med kommunene og rapporten har heller ikke vært gjenstand for høring.
Dersom de nasjonale kvalitetskravene blir vedtatt, forutsetter vi en prosess i helseforetakene som sikrer medbestemmelse og forankring, samt at det gjøres risikovurderinger og konsekvensutredninger av tiltak som foreslås.
Sissel Alterskjær /s/ Kari B. Sandnes /s/ Fredrik Sund /s/ Ann-Mari Jenssen /s/

Bodø, den 12. november 2010
godkjent av Bjørn Kaldhol, i etterkant av styremøtet, den 12NOV2010 – kl. 12.13
____________________
Bjørn Kaldhol

• Les protokollen på Helse Nords sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar