fredag 12. november 2010

Helse Nord: Vil ha "mer robust" fødetilbud


FRAMOVER Ledelsen i Helse Nord ønsker færre fødeavdelinger.

Hvis de foreslåtte nasjonale kvalitetskravene for svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen blir innført i Norge, vil det bety endringer i fødetilbudet i Helse Nord.

Nødvendig
- Etter Helse Nords mening vil endringene være en nødvendig kvalitetsheving og vil gi en mer robust tjeneste for framtiden, sier adm.direktør i Helse Nord, Lars Vorland, i en pressemelding i kveld.

Det regionale helseforetaket mener svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Norge holder høy kvalitet i internasjonal sammenheng.

-Samtidig kan den forbedres på en del viktige områder. Derfor har Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet foreslått nye kvalitetskrav. Hvilke krav som blir endelige og hvilken status de vil få, skal bestemmes av nasjonale myndigheter, heter det i meldingen.

Kutter i UNN
Forslag til endringer som følge av kvalitetskravene:

-Helse Finnmark: Ingen endring, to fødeavdelinger og én fødestue opprettholdes.

-Universitetssykehuset Nord-Norge: Har i dag en kvinneklinikk, to fødeavdelinger og to fødestuer. Kan bli: En kvinneklinikk, en fødeavdeling og to fødestuer. En fødestue omgjøres til enhet for svangerskaps- og barselomsorg (Storslett).

-Nordlandssykehuset: Har i dag: En kvinneklinikk, en fødeavdeling og en forsterket fødestue. Kan bli: En kvinneklinikk, en fødeavdeling og en fødestue.

-Helgelandssykehuset: Har i dag: To fødeavdelinger og to fødestuer: Kan bli: To fødeavdelinger og en fødestue, eller kun to fødeavdelinger der henholdsvis 1 eller 2 fødestuer omgjøres til enhet for svangerskap og barselomsorg (Brønnøy eller Vefsn).

En ”Enhet for svangerskaps- og barselsomsorg” vil være et sted gravide får oppfølging i svangerskapet og kan tilbringe barselstiden like etter fødselen.

-Styrket omsorg
-Svangerskaps- og barselsomsorgen, som i stor grad utføres i kommunehelsetjenesten, blir etter forslagene styrket, blant annet med flere jordmødre. Fødeinstitusjonene, altså hvor selve fødselen foregår, som Helse Nord har ansvar for, vil bli færre. I dag har Helse Nord 16 fødeinstitusjoner: to kvinneklinikker, sju fødeavdelinger, seks fødestuer og en forsterket fødestue. I 2009 ble det født 5315 barn i landsdelen.

For få gynekologer
-Helse Nord har, i likhet med andre regioner, problemer med å rekruttere faste gynekologer til de små fødeavdelingene. De nye kvalitetskravene krever minimum fire gynekologer i en fødeavdeling. Med dette kravet blir det svært utfordrende å opprettholde alle de 16 fødeinstitusjonene. De nasjonale kravene anbefaler heller ikke å opprettholde ”forsterkede fødestuer”, slik Lofoten har i dag.

Den regionale arbeidsgruppen har overlevert sin rapport til Helse Nord RHF. Saken skal behandles i Helse Nords styre 12. november og deretter sendes Helse- og omsorgsdepartementet, framgår det av meldingen.

• Les saken - og en rekke kommentarer til den - i Fremover ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar