torsdag 11. november 2010

Helse Nord: Vil sende Lofot-fødende til Stokmarknes


BLADET VESTERÅLEN En Helse Nord-rapport anbefaler å styrke fødeavdelinga ved Stokmarknes sykehus, blant annet ved at flere lofotinger skal få barn i det nye sykehuset.

Helsedirektoratet har foreslått nye nasjonale kvalitetskrav svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen blir innført i Norge. Hvis de blir vedtatt, vil det bety endringer i fødetilbudet i Helse Nord.

En regional arbeidsgruppe i Helse Nord har utredet konsekvenser av forslagene til nye og skjerpede kvalitetskrav.

Styrke Stokmarknes
Gruppa konkluderer med at Nordlandssykehuset vil beholde kvinneklinikken i Bodø og fødeavdelingen på Stokmarknes, mens den forsterkede fødestua i Nordlandssykehuset Lofoten, bør gjøres om til ei ordinær fødestue.

– Som en konsekvens av nye krav til fødeinstitusjoner, som støtter opp om å sikre et bærekreftig fagmiljø også i fremtiden, mener vi, på lik linje med den lokale gruppen, at fødeavdelingen i Nordlandssykehuset Vesterålen må styrkes, skriver arbeidsgruppa i rapporten.

Fødende fra Lofoten
Det vil man gjøre ved å sørge for bedre fast bemanning av både gynekologer og jordmødre.

– Og ved å sørge for at avdelingen har et godt pasientgrunnlag for å kunne etterleve de nye kvalitetskravene. Dette vil innebære omstrukturering i dagens fødetilbud, heter det i rapporten.

Den regionale gruppen mener derfor at den mest forsvarlige og formålstjenlige modellen for Nordlandssykehuset vil være en styrket fødeavdeling på Vesterålen og fødestue i Lofoten.

Foruten Bodø og Tromsø, hadde Stokmarknes fjerde flest fødsler av fødeavdelingene i Helse Nord i fjor, med 295. Men det er bare rundt 30 flere enn fødeavdelingen i Narvik som foreslås nedgradert, og den forsterkede fødestua i Lofoten, som også foreslås nedbygd.

Narvik kan miste
For Universitetssykehuset Nord-Norge vil det bety at én av de to fødeavdelingene – i Narvik – blir nedgradert til fødestue. Dermed står man igjen med fødeavdelinga i Harstad, foruten kvinneklinikken i Tromsø og altså to fødestuer. Dagens fødestue på Storslett foreslås nedgradert til enhet for svangerskaps- og barselomsorg.

Nedbygging på Helgeland
I Helgelandssykehuset foreslår man å beholde dagens fødeavdelinger, men å nedgradere ei eller begge av fødestuene i Brønnøysun og Vefn til enhet for svangerskap og barselomsorg.

I Helse Finnmark legges det opp til å beholde dagens to fødeavdelinger og fødestua i Alta.

En enhet for svangerskaps- og barselsomsorg vil være et sted gravide får oppfølging i svangerskapet og kan tilbringe barselstiden like etter fødselen.

– Nødvendig kvalitetsheving
– Blir kvalitetskravene innført slik forslaget ligger nå, betyr det endringer. Etter Helse Nords mening vil endringene være en nødvendig kvalitetsheving og vil gi en mer robust tjeneste for framtiden, sier adm.direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

Svangerskaps- og barselsomsorgen, som i stor grad utføres i kommunehelsetjenesten, blir etter forslagene styrket, blant annet med flere jordmødre.

I 2009 ble det født 5.315 barn i landsdelen.

For få gynekologer
Helse Nord har, i likhet med andre regioner, problemer med å rekruttere faste gynekologer til de små fødeavdelingene.

De nye kvalitetskravene krever minimum fire gynekologer i en fødeavdeling. Med dette kravet blir det ifølge Helse Nord utfordrende å opprettholde alle de 16 fødeinstitusjonene.

De nasjonale kravene anbefaler heller ikke å opprettholde forsterkede fødestuer, slik Lofoten har i dag.

Styret for Helse Nord behandler rapporten (12. desember 2010).

• Les saken i Bladet Vesterålen ved å klikke her eller på overskriften.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar