mandag 8. november 2010

Tusenvis av pasienter reinnlegges


TV2-NYHETENE Mer enn 12 prosent av alle utskrevne voksne pasienter legges inn på nytt som øyeblikkelig hjelp innen 30 dager etter utskrivning.

Norske sykehus opplever at et større antall pasienter reinnlegges. Ofte er dette et uttrykk for en dårlig kvalitet i sykehus. For tidlig utskrivning eller for dårlig oppfølging er vanlige årsaker.

Eldre reinnlegges oftere
I følge en fersk rapport fra SINTEF Teknologi og samfunn har analysert reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009. Over 12 prosent av alle utskrevne voksne pasienter legges inn på nytt som øyeblikkelig hjelp innen 30 dager etter utskrivning. For pasienter 80 år og eldre var andelen så høy som 16 prosent.

Reinnleggelsesraten økte med økende alder hos pasienten, og medisinske pasienter hadde høyere reinnleggelsesrate enn kirurgiske.


Forverret tilstand
I rapporten blir det påpekt at det kan være flere årsaker til at pasienten skrives ut for tidlig. Konsekvensen kan da bli forverring av tilstanden og ny innleggelse.

Det er tidligere vist at det er sammenheng mellom reduksjon i liggetid og økning i andel pasienter som må legges inn på nytt.

For tidlig utskrivning kan blant annet skyldes lav bemanning. Tidligere studier har vist at sykehus med god sykepleier- og legedekning hadde lavere andel gjeninnleggelser enn andre sykehus, i følge Sintef-rapporten.

Dårlig oppfølging
Et annet problem er at pasienten ikke alltid får god nok oppfølging etter utskrivning, slik at det av den grunn blir nødvendig med et nytt sykehusopphold. Særlig kan dette gjelde pasienter som skrives ut til hjemmet, men uten det er sørget for tilstrekkelig tilsyn og pleie.

Ofte kan det da være såkalt «åpen retur», hvor pasienter med spesielle behov har lett tilgang til sykehuset. Kreftpasienter er et eksempel på en slik pasientgruppe. Det samme gjelder pasienter med sykdommer i svangerskapet og pasienter med kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS).

I slike tilfeller er reinnleggelsen ønsket fra pasientens side og et uttrykk for god kvalitet, konkluderer rapporten.

• Les saken på TV2-nyhetene ved å klikke her eller på overskriften

• På TV2-nyhetene ligger det også lenke til epostadressen til TV2s journalist som jobber med saken, med oppfordring til å sende tips.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar