onsdag 24. november 2010

Leserinnlegg: En aktiv legeforening i sykehusdebatten


LESERINNLEGG AV TORUNN JANBU, PRESIDENT I DEN NORSKE LEGEFORENING

Sergio Manzetti ved Vestlandsforskning etterlyser Legeforeningen i debatten om lokalsykehus (Sogn Avis 15.11).

Våre meninger om lokalsykehus, organisering og faglig innhold i spesialisthelsetjenesten formidles aktivt i møter med politikere, helsemyndigheter og befolkningen gjennom media.

Legeforeningen tar ansvar og bruker sin medisinsk faglige kompetanse som grunnlag for helsepolitisk arbeid i en rekke saker. Det gjør vi også i sykehusdebatten.

Allerede i vår rapport fra 2006 - Lokalsykehusenes fremtidige rolle - beskriver vi hvilke helsetjenester og hvilken kompetanse det er behov for på lokalsykene. Det må stilles nasjonale minstekrav til innholdet i lokalsykehus med akuttfunksjoner.
Legeforeningen etterlyser nå en Nasjonal sykehusplan. Den må inneholde nasjonale minstekrav til hvilke helsetjenester som skal tilbys på et sykehus, hvor mange sykehus vi skal ha og hvor de skal ligge. Det må tas geografiske hensyn i områder med spredt bosetting og store avstander.

Et lokalsykehus må kunne ta imot pasienter med de vanligste sykdommer og skader som krever diagnostisering og behandling i spesialisthelsetjenesten. Det utgjør 60-70 prosent av pasientene i norske sykehus. Innen psykisk helsevern må Distriktspsykiatriske sentra (DPS) ivareta lokalsykehusfunksjonen - med godt kvalifisert personell og døgnmottak.

For å kunne skjøtte denne oppgaven, må et lokalsykehus med akuttoppgaver ha akuttberedskap i indremedisin, generell kirurgi og anestesi og tilgang til klinisk-kjemiske og radiologiske tjenester. Lokalsykehus uten akutt kirurgi gir ikke nødvendig breddekompetanse for å gi pasientene sikker diagnose. Over halvparten av pasientene har en uklar tilstand når de kommer til sykehuset. Vondt i magen hos en gammel kvinne kan være forstoppelse, blodpropp eller tarmslyng som må opereres. Det krever ofte vurdering av både kirurg og indremedisiner - og over tid. Vi vet at når det er mistanke om mer kompliserte indremedisinske tilstander, så blir disse pasientene ”kjørt forbi” sykehus uten akuttkirurgi. Det skaper en ond sirkel; det indremedisinske fagmiljøet ved slike sykehus kan da etterhvert bli snevrere og med mindre erfarning på de alvorligste akutte tilstandene. Det medfører også rekrutteringsproblemer innen fag som anestesti og røngten, fordi man ikke får opprettholdt sin kompetanse.

Det må tas geografiske, befolkningsmessige og faglige hensyn ved vurdering av hvilke akuttoppgaver sykehuset skal ivareta ut over minstekravet. Akuttkjeden krever også velorganisert tilgang på et kvalitetssikret fødetilbud. Lokalsykehus av en viss størrelse bør ha tilgang til radiolog for intervensjonsdiagnostikk. Lokalsykehus med et betydelig volum ortopedi må i tillegg ha ortopedisk akuttberedskap.

Til nå har hverken politikere eller helsemyndigheter klart å være tydelige på hvilke minstekrav de har til helsetjenestetilbudet på lokalsykehus. Vi hører at «det kan variere». Det skaper forvirring og utrygghet i befolkningen. Fastleger og øvrig kommunehelsetjeneste er også avhengige av å vite vet hva de kan forvente fra lokalsykehuset. Godt samarbeid krever at kommunene vet hva sykehusene kan tilby og omvendt.

Avtalespesialistene er en viktig del av spesialisthelsetjenesten. Deres tilbud må samordnes med sykehusene.
I forslaget til ny Nasjonal helseplan ligger fortsatt ingen definisjon av hva et sykehus er. Ei heller ser det ut til at det planlegges å lage en Nasjonal sykehusplan. Men - det fremheves at helseplanen skal ha «tydelige mål hva gjelder innhold og kvalitet i tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten» og «Behov for breddekompetanse på mindre sykehus skal legges til grunn ved fremtidig funksjonsfordeling». Dette kan være positive signaler om at når Stortingsmeldingen om Nasjonal helseplan legges frem til våren, kan det komme tydeligere faglige krav til hvordan sykehus-Norge skal organiseres. Legeforeningen vil arbeide målbebevisst for at befolkningen skal få et forutsigbart og trygt helsetjenestetilbud av god kvalitet på sykehusene.
Det tar lang tid å bygge opp gode fagmiljøer, men det går dessverre fort å rive dem ned. Stortingsmeldingen om Nasjonal helseplan må inneholde en Nasjonal sykehusplan. Den må lages i tett samarbeid med fagmiljøene.

Torunn Janbu, president i Den norske legeforening

Innlegget sto på trykk i Sogn Avis mandag 22. november 2010

• Les innlegget på Legeforeningens sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar