fredag 11. april 2008

Nye sykehusområder er å begynne i feil ende!

(Denne er fra Sykepleien 10. mars, men er vel fortsatt aktuell å lese foran Helse Sør-Østs styremøte 16. april:)
"Sykehusene i Oslo og omegn skal omstilles. Helse Sør-Øst har nå foreslått større sykehusområder. – Dette er å begynne i feil ende, mener Ragnhild Hegg (bildet), fylkesleder i NSF Akershus

Sykehusene i landets største helseregion har travle tider. Parallelt med budsjettarbeidet foregår også den såkalte hovedstadsprosessen. Helseforetakene i Helse Sør-Øst må omstille seg, særlig de i hovedstaden og omegn, har departementet bestemt. Ressursene må utnyttes bedre, og sykehusene må i større grad samordne sine funksjoner, er signalet fra helseminister Sylvia Brustad. Første vedtak i prosessen skal skje på et styremøte i Helse Sør-Øst i april.

NYE SYKEHUSOMRÅDER
I et innspillsnotat har Helse Sør-Øst foreslått nye og større opptaksområder i regionen. «Opptaksområder» er et geografisk område knyttet til enkeltsykehus. Helse Sør-Øst innfører nå et nytt begrep i Norge; «sykehusområder». Dette omfatter flere sykehus som samarbeider. For Oslo og Akershus omfatter de foreslåtte områdene rundt 450 000 innbyggere.

Det går igjen i notatet at Helse Sør-Øst ønsker å slå sammen de akuttkirurgiske funksjonene i hovedstadsområdet. Også andre spesialiserte funksjoner skal samordnes.

FORSLAGENE
Her er Helse Sør-Østs forslag til områdeinndeling:

* For Oslo, Romerike og Folloer det to alternative forslag til inndeling.
I det første alternativet er Akershus universitetssykehus og Aker universitetssykehus slått sammen i ett område, og sykehusene Riksen, Ullevål, Lovisenberg og Diakonhjemmet i ett.
I det andre alternativet er Ahus i ett område og de øvrige sykehusene i ett.
* Sykehusene Asker og Bærum, Buskerud, Blefjell og Ringerike ses som ett område med 460 000 innbyggere. Kanskje må deler av Blefjell (Rjukan og Notodden) vurderes i forhold til Telemark, ifølge Helse Sør-Øst.
* Sykehuset Innlandet, som har 400 000 innbyggere i sitt område, foreslås stort sett uendret.
* Sykehuset Østfold har 270 000 innbyggere i sitt område, og er muligens for lite, ifølge notatet. Kanskje bør deler av Follo inkluderes.
* Nok et område er sykehusene i Telemark og Vestfold og psykiatrien i Vestfold. Dette omfatter 340 000 innbyggere. Kanskje bør deler av Blefjell med her.
* Sørlandetsykehus har 270 000 innbyggere i opptaksområdet. Muligens for lite, mener Helse Sør-Øst.
* Om Sunnaas sykehussier Helse Sør-Øst: «Spesialisert rehabilitering utredes.»

– FOR UTYDELIG
Ragnhild Hegg, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Akershus er bekymret: – Forslaget fra Helse Sør-Øst er prematurt. Innspillet blir for utydelig. Hegg synes det er vanskelig å ta stilling til de inndelingene i sykehusområdene som Helse Sør-Øst foreslår, fordi premissene for inndelingen mangler. Hun savner begrepsforklaringer. – Hva er et lokalsykehus, for eksempel. Det blir ikke definert.

Man bør også tenke funksjonsfordeling før man tenker på opptaks- eller sykehusområder, mener Hegg, som frykter at gode fagmiljøer kan gå tapt hvis funksjonene spres på for mange sykehus. – Dette er en utrolig viktig diskusjon. Men det er lite som tyder på at disse nye inndelingene fører til et bedre tilbud til pasientene. I notatet finner jeg ingen argumenter om at dette bedrer kvaliteten.

– Men er ikke poenget å tenke på ressursbruken? – Ser ut som det er det eneste poenget så langt. Det står ingenting om samhandling med kommunehelsetjenesten. Hvis liggetiden skal ned, hvor skal pasientene være da? Hjemme? Hvis man skal lykkes med reformen, må Helse Sør-Øst ta et tak i forhold til kommunene, sier Hegg. "

• Les hele saken i Sykepleien på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar