lørdag 26. april 2008

Sykehuslegene: Fjernere fra helsereformens mål nå enn tidligere!

Pål E. Martinussen, dr. polit. og seniorforsker, SINTEF Helse oppsummerte i Helserevyen i januar noen viktige funn som han og professor Terje P. Hagen ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi (UiO) samt forskningssjef Olaf G. Aasland ved Legeforeningens forskningsinstitutt kom frem til ifjor:

"Da Forskningsrådet i fjor leverte sin sluttrapport om evalueringen av sykehusreformen konkluderte helse- og omsorgsministeren med at ”det eneste som virkelig teller, er om sykehusreformen har ført til en bedre helsetjeneste, med sykehus som gir oss gode og trygge tjenester når vi trenger det”. Ifølge statsråden viser evalueringen at reformen i store trekk har innfridd. Nå foreligger imidlertid resultatene fra den første undersøkelsen som har tatt utgangspunkt i sykehuslegenes vurderinger, og den viser at bildet nok ikke er fullt så entydig.


Våre resultater gir for det første grunnlag for å konkludere med at sykehuslegene generelt sett er kritiske til effektene av sykehusreformen. Hovedtendensen i materialet er nemlig klar: bare 18 prosent mener effektene stort sett er positive, mens 49 prosent av sykehuslegene mener at sykehusreformen stort sett har hatt negative effekter for sykehusene.

Det er ikke bare slik at en vurderer målsettingene om større likhet, bedre kvalitet og bedre organisering som ikke nådd. Etter sykehuslegenes syn har en også fjernet seg fra disse målene. Dette gjelder særlig målet om bedre medisinsk kvalitet i helsetjenestene. Også når det gjelder bedre organisering var det en klar overvekt som mente en har fjernet seg fra målet. Bare i forhold til ett av de målene vi har undersøkt vurderer legene målsettingen med reformen som oppnådd, og det gjelder målet om økt produktivitet.
"

• Les resten av oppsummeringen i Helserevyen ved å klikke på overskriften her. Kronikken er også lagt inn som lenke i venstre kolonne under TEMA: SYKEHUSREFORMEN.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar