onsdag 30. april 2008

Oslo LO: 1. mai 2008 Politisk grunnlag

Lo i Oslo har i en helsides annonse i Dagsavisen i dag 19 saker som representantskapet har vedtatt som politisk grunnlag for 1. mai i år. Blant dem er parolene:
- Ikke rør Aker sykehus!
- Sykehus ut av foretakene!
- Stopp hovedstadsprosessen!

Under disse parolene står det:
"Sykehusreformen fra 2001 innførte klare markedsmekanismer i styring av sykehusene. Dette var noe Fremskrittspartiet hadde kjempet for i mange år. På tross av at skadevirkningene blir tydeligere for hvert år, er det likevel ikke politisk vilje til å gå tilbake til en folkevalgt styringsform innenfor forvaltningen. Det må nå tas et nødvendig oppgjør med kuttpolitikken og privatiseringen som den såkalte markedsstyringen har ført til. Å slå sammen Helse Øst og Sør til en helseregion var nok et skritt i feil retning. Målet er å spare hundrevis av millioner på sykehus som allerede har alt for stramme rammer. Dette vil føre til enda mer rasjonalisering, feilbehandling av pasienter og et totalt sett kvalitativt dårligere sykehustilbud.

I Oslo er Aker sykehus direkte truet med nedleggelse. Aker sykehus er et godt lokalsykehus for store deler av Oslo Østs befolkning. Det må derfor arbeides aktivt for at Aker sykehus skal bevares, og kampen for å endre den ødeleggende sykehusreformen må fortsette.

"Hovedstadsprosessen" har som formål å samordne sykehusene i Hovedstadsområdet slik at at en mer effektiv organisering skal føre til mer ressurser og fagfolk ut av Oslo til resten av landet. Omfattende omorganisering av sykehusene i Oslo skal vedtas og gjennomføres i løpet av 2008. Det er åpenbart at det i seg selv vil føre til svekket sykehusetilbud til Oslos befolkning. Samtidig foretas det store kutt i sykehusene, spesielt ved Ullevål og Rikshospitalet, som innebærer å nedlegge tjenester som i sterk grad berører pasienttilbudet. Begge disse sykehusene har landsdekkende, høyt spesialiserte behandlingstilbud. Ingen ser ut til å kunne redegjøre for konsekvensene av de dramatiske budsjettkuttene. I tillegg må det klargjøres hva slags konsekvenser et redusert sykehustilbud har for kommunehelsetjenesten. Det er derfor helt nødvendig å stoppe Hovedstadsprosessen i sin nåværende form. Alle prosesser må sees i en sammenheng og arbeidet må derfor reorganiseres slik at det blir mulig å behandle disse spørsmålene på en helhetlig måte.
Hovedstadsprosessen må stoppes og reorganiseres for å se hele spesialisthelsetjenesten i en nødvendig sammenheng. Konsekvensene for kommunehelsetjenesten må inkluderes."


Skrevet av fra Dagsavisens papirutgave onsdag 30. april.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar